מאגר ספרי קודש

הקדמה

» הקדמה שניה (הבא)

ספר המידות: מסודר על פי אלף-בית.
הנכבד והנורא מי כמוהו מורה, היוצא בקדושה ובטהרה. מפי קדושים. נבון לחש וחכם חרשים. הלוא הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו. הרב האמת. הגאון והקדוש האמתי. נחל נובע מקור חכמה. אור ישראל וקדושו. המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים. שמו קדש מורנו ורבנו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, מקהילת ברסלב. בעל המחבר ספר ליקוטי מוהר"ן.
מנוחתו כבוד בעיר אומן שבמדינת אוקראינה.

התעוררות הנדפס על השער מספר המידות הישן:
בראש הומיות יקרא מעשה איש ופקודתו, במה יזכה נער את ארחו להיטיב אחריתו, יריע אף יצריח מעלת קדושת כל המידות הטובות, יקר תפארת גדולתם, ולעומת זה פגם הגדול והנורא של כל מידה רעה רחמנא לצלן, עצם גנות חרפתם, שומר נפשו ירחק מהם לבל ילכד ברשתם. פקח עיניך וראה, כמה גדול כח המידות וסגולתם, יעלה לשמים שיאם ואחיזתם, אם בעל נפש אתה, תמצא מרגוע לנפשך, אשר ייטב לך לעד, למען תלך לבטח דרכך ושורך לא תעמד.

הקדמה:
בזה הספר מבוארים כל המידות והנהגות על סדר אלף בית, ונחלק לשני חלקים, והם מכונים אצלנו בשם אלף בית ישן ואלף בית חדש. החלק הראשון הם ליקוטים נפלאים אשר ליקט רבנו הטהור והקדוש בימי ילדותו כל אשר השיגה יד חכמתו הגדולה להבין דבר מתוך דבר, ואסף מכל ספרי קדש, כל אשר מצא בהם מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומידות ישרות, וכתבם אצלו לזיכרון, הן מה שמצא מבואר בדברי רבותינו, זכרונם לברכה, איזה מעלה של מידה טובה או להפך גנות מדה רעה, הכל כאשר לכל היה מאסף על-יד, והעתיקם אצלו על סדר אלף בית אצל כל מידה ומידה, למען יהיה לו לזיכרון לראות בעיניו מעלת כל מידה ומידה והיפוכה, למען לכת בדרך טובים וארחות צדיקים לשמור. ונוסף לזה, השיגה חכמתו הרמה דברים רבים יקרים ונפלאים, אשר אינם מבוארים בפרוש בדברי חכמינו, זכרונם לברכה, אך ברב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר והשיג חידושים יקרים בעניני המידות מתוך הפסוקים ומתוך דברי רבותינו, זכרונם לברכה, אשר אינם מבוארים בדבריהם בפרוש כי אם ברמז למשכיל כמותו.

והכל אסף וקיבץ ביחד על סדר אלף בית, וברבות הימים נמצא אצלו חיבור שלם על כל המידות, וצוה להעתיק הכל, ומפיו יקרא אלי ואני כותב על הספר, למען לא ימוש ספר הזה מפינו להגות בו תמיד, למען נחדל ממדות רעות. כי כל אחד בראותו מסודר עצם גנות מידה רעה וגודל הפסדה והפגם הנורא המגיע על ידה, יחוס על נפשו ויאזר מתניו לעמוד כנגדה ויבקש ממי שהרחמים שלו למלט נפשו מני שחת להתילו מאותן המידות רעות או תאוות רעות וכיוצא בהן, וכן להפך במידות טובות.

גם משכיל על דבר ימצא טוב, עצות נכונות איך להיזהר מאיזה מידה על ידי שיהיה נשמר מהמידה הסמוכה אליה, כי הם שכנים זו לזו, וכל אחד שומרת חברתה, כמבואר בסמוך בהקדמה ששמעתי מפיו הקדוש. ומעלת ספר זה אין מן הצורך לבאר לכל בעל אמת החפץ באמת ומתגעגע לאחז בדרכי ישר, בודאי ימצא בו מרגוע לנפשו. אשרי שיאחז בו, אז טוב לו בזה ובבא, כי כל הספר הזה מיוסד על פסוקי תנ"ך ועל דברי חכמינו, זכרונם לברכה, כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת.

החלק השני הוא גם כן כעין החלק הראשון בצלמו ותבניתו, אין בניהם הבדל, כי הוא גם כן באור מעלת מידות טובות וגנות מידות רעות וכיוצא בזה.

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר