מאגר ספרי קודש

הסכמות

» הקדמה (הבא)
זה השער לה' צדיקים יבואו בו: ספר - לקוטי מוהר"ן
הנכבד והנורא. מי כמוהו מורה. היוצא בקדשה ובטהרה. מפי קדש קדשים. נבון לחש וחכם חרשים. הלוא הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו. הרב האמת. הגאון הקדוש האמתי. נחל נובע מקור חכמה. אור ישראל וקדושו. המפרסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים. שמו קדש. מורנו ורבנו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, מקהלת ברסלב. בהרב הותיק וחסיד מו"ה שמחה זצ"ל. בן לאותו צדיק הרב הקדוש המפרסם מו"ה נחמן הארידענקיר זצוק"ל. ומצד אמו הצדקת המפרסמת בשם טוב מרת פיגא זצ"ל. הוא נין ונכד להרב הקדוש רבן של כל ישראל. ק"ש מו"ה ישראל בעל שם טוב זצוק"ל ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. עטרת זקנים בני-בנים. בזכותם יאיר עלינו חסדי דויד הנאמנים. ונזכה לחזות בנעם ה' פנים אל פנים. חיש קל מהרה נשוב לציון ברננים. במהרה בימינו אמן:

מנוחתו כבוד בעיר אומן שבמדינת אוקראינההסכמות
הסכמת הרב המאוה"ג הקדוש עטרת תפארת ישראל, מנורה הטהורה, אור שבעת הימים, אור בהיר בשחקים, אור צח ומצוחצח, אור טמיר ונעלם, קודש הקדשים, המפורסם בכל קצוי תבל לשם ולתהלה מורנו יעקב יצחק מלובלין זצללה"ה בעהמ"ח ספר דברי אמת ושאר ספרים:

הנה יד כתובה אלי באצבע אלקים חרות, אשר שלח אלי חד מן קאמייא, הלא הוא מחותני, חביבי וידידי, הרב המאור הגדול, איש קדוש, מופת הדור, נר ישראל, פטיש החזק, עמוד הימיני, מו"ה נחמן נ"י, ליקוטים המלאים לה אמיר מלא וגדוש ביראת אלקים בדברים מושכלים שכל אלקים, ועיינתי בהם על נכון, והנה מאד ישרו בעיני דברים נכבדים כאלו ולית דין צריך בושש, כי הדברים מאליהם יעידון ויגידון דבר אמת לאמיתו לפי עניינו ודברי אלקים חיים. והנה האי גברא רבא לא צריך לדידי ולא לדכוותי, כי מה אני ומה חי שפל ונבזה חדל אישים ומעולם לא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני ליתן הסכמה על ספרים חדשים, אמנם לאהבת האמת אמרתי ענוותנותיה דמר גרמא לי, והנני מן המסכימים להוציא לאור תעלומות חכמה, והנני לא אבא על הלטותא אשר יעשה כמותה בהדפסה בערך עשרה שנים מיום דלמטה כי בלא זה ליקום בארור אשר ישיג וכו', ולהשומע תבוא עליו ברכת טוב. היום יום גימל כ"ו ימים לחודש טבת תקס"ח לפ"ק פה לובלין. כ"ד האוהבו הגם שאינני יודעו ומכירו ומצפה טובתו ובריאותו ושלומו תמיד.

יעקב יצחק במוהר"ר אברהם אליעזר הלוי הורוויץ:הסכמת האדם הגדול בענקים, בהיר הוא בשחקים כבוד הרב הגאון האמיתי זקן ויושב בישיבה איש אלקים מופת הדור עטרת תפארת ישראל חסידא סבא קדישא אספקלריא המאירה, לו נפתחו שערי אורה בנגלה ובנסתר וידיו רב לו תהלתו מלאה ארץ כקש"ת מו"ה ישראל זצלה"ה מגיד מישרים דק"ק קאזניץ בעמ"ח ס' עבודת ישראל ושאר ספרים:

לכו חזו מפעלות אלקים אשר פעל ועשה איש חי רב פעלים מקבציאל שקיבץ על ידו זקוקין דנורא ובעורין דאשא אשר לקט במאמרים אומר לגלגולת איהו יאה וגולתיה יאה. ליקוטי אמרים דברים נפלאים ונורא הוא סביביו ששלח אלי חד מן ידידיי ה"ה הרב המאור הגדול בנן של קדושים מופת הדור גדול מרבן שמו נודע בשערים מו"ה נחמן נ"י נכד לרבינו הק' בעש"ט זללה"ה אשר רוצה להעלותו על מזבח הדפוס להוציא לאור תעלומות חכמה: וראיתי בהם דברים ערבים נעימים וחדודים עמוקים מאד איש לפי ערכו. ומה נכבד היום אשר יצאו לאור דברים כאלו אשר להם דומיה תהלה. והנני מן המסכימים להעלות על הדפוס דברים יקרים מפז ומפנינים וראוים להכניסם לפני ולפנים. אמנם מדאגה מדבר פן יקום איש או אשה ויעשה כמתכונתה ע"י עצמו או ע"י גירא דיליה. לכן הנני גוזר בגזירת נחש לטותא דרבנן וליקום בארור כל משך י' שנים מיום גמר הדפסה: ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכת טוב. יום ג' דלת שבט תקס"ח לפ"ק פה ק"ק קאזיניץ יצ"ו:
נאום ישראל בהמנוח מו"ה שבתי מ"מ דפה ק"ק הנ"ל:הסכמת הרב הגאון החסיד הקדוש המפורסם, בוצינא קדישא נ"י ע"ה פ"ה ק"ש מוהר"ר אברהם חיים זצ"ל אב"ד דק"ק זלאטשיב בעהמ"ח ספר אורח לחיים:

הנה קבלתי מכתב אדם גדול בענקים, ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו ה"ה הרב הגדול בוצינא קדישא מופת הדור נ"י פ"ה ק"ש החסיד המפורסם בנן של קדושים מחו' מוהר"ר נחמן נ"י ובקש שאסכים על הדפסת ספרו הקדוש וראיתי בו ובמעט דבש שהטעמתי האירו עיני וראיתי שאין צריך להסכמותי ובפרט שכבר הסכימו גדולי הדור גאוני זמנינו אך אין מסרבין לגדול ובאתי כיהודא ועוד לקרא והנני גוזר בגזירת התורה לבל יסיג שום אדם מגבול שגבלו הראשונים עשרה שנים מיום דלמטה ולהשומע יונעם.
הכ"ד המדבר לכבוד התורה,
יום ה' ך' שבט תקס"ח לפ"ק פה ק"ק זלאטשוב:
הק' אברהם חיים בהרב מוהר"ר גדליה זלה"ה:הסכמת הרב הגאון המובהק, המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים, האדם הגדול בענקים, החריף ובקי בכל חדרי תורה רקיע לשחקים, נ"י ע"ה פ"ה כק"ש מו"ה אפרים זלמן מרגליות מבראד זצלה"ה בעהמ"ח שו"ת בית אפרים וס' פרי תבואה ושאר ספרים:

שמוע שמעתי אפרים. זה ימים כביר קל זיע סגיא דמשבחין ביה בדרב נחמן דאדם גדול הוא בתורה ובחסידות. איש קדוש מבין חידות. יודע תעלומות חכמה ושושן סודות. מפענח נעלמים ומגלה רזים במקרא תלמוד ואגדות, ירושה היא לו מאבותיו אבות מכלל דאיכא תולדות, שכן יונק מגידולי הקודש חוטר מגזע האלקי המפורסם הבעש"ט זלה"ה איש חמודות, וזרעו לברכה זרע קודש שמם ומעשיהם עליהם מעידות, כי האנשים אנשי מדות, מושכים הלבבות בחבלי מוסר השכל משמחי לב ומאירות עינים וכושל ברכים יקומון ועל רגליו מעמידות. ונפק מבנייהו אילנא רברבא ותקיפא ורב נחמן חסידא שמי' ואמליך וכתב שופרא ושבחא ופרושי דקראי ואדגות דרבה בר בר חנה. זה פרישתו לקדושה כהאי תנא דבעי כוונה. אלו ואלו בנועם מנעימים. נאהבים ונעימים. לקרואים והולכים לתומם. ערבים על אוזן שומעת מחליל ותופת. מתוקים מדבש ונופת. והרב החסיד הנ"ל בקש זאת מידי למחמי חתימת ידי אכתבי' כתוב הדר. בקודש נאדר. ואם אמנם אני איני כדאי ששלח אלי ובפרט כי איככה אוכל וראיתי בדברים העומדים ברומו של עולם, ולא באתי במשפט על כל נעלם, תמן מתלין מתליא ארייוותא קומיכון ואתון שאלין לתעליא אפס כי עז אהבתי כמים רבים לא יוכלו לכבות. חבר אני לכל יראי השם וכל קדושיו ואוותה נפשי לעשות רצון צדיק כי"ב. אמרתי ויהי מה ארוצה. לפי השעה הנחוצה. והצצתי ראשי פרקים. כמציץ מן החרכים ומצאתי בהם דברים של טעם. לחם סתרים ינעם. וכל מה שבתוכו מצטרף לקודש ונשאתי את ידי להיות מסכים הולך על דברת גדולי הדור אשר קדמוני. ונמצאתי לאשר בקשוני וחזינא לאצטרופי בצירוף דרבנן. קדישי עליונין. לתורה ולתעודה. ועל ספיר גזרתם ידי הדה, גזירה ותופסת עד עשרה שנים מיום העלותו על מזבח הדפוס וזר הקרב יירא לנפשו מחמת תנינים וראש פתנים. ושומע לדברי חכמים, ינחל בטוב תמימים, דברי זעירא דמן חברייא חותם על דבר אמת לסדר והסירותי מחלה מקרבך ולמספר ימיך אמלא לפ"ק בראד.
הק' אפרים זלמן מרגליות מבראד:הסכמת הרב הגאון החסיד המפורסם החריף ובקי בחדרי תורה, המאיר עיני חכמים נ"י ע"ה פ"ה ק"ש מוהר"ר מאיר זצ"ל אב"ד ור"מ ומ"ץ בק"ק בראד והקרייז:

אם אמנם שכבר גדרתי בעדי מימים ימימה. מלהיות עולה בהסכמה על הדפסת ספרים חדשים להביא תחת מכבש הדפוס מחמת כמה טעמים הכמוסים אשר בלבי חקוקה אך כעת הנה יד שלוחה אלי מן חד מבני חבריא ה"ה הרב המופלא ומופלג בתורה ובחסידות המפורסם מוהר"ר נחמן נ"י הגדול בשם טוב גידולי הקודש זרע קודש מחצבתו נכד לה"ה הרב המפורסם בתורה ובחסידות ידיו רב לו בעשר ידות בוצינא קדישא חסידא ופרישא קדוש יאמר לו כל רז לא אנם ליה מו"ה ישראל בעש"ט ז"ל והרב מוהר"ר נחמן הולך בעקבות אבותיו הקדושים ועשה חיבור לטהרה על דברי מאמרים אשר בש"ס שהמה סתומים וצריכים לדורשם ואף שלא היה לי פנאי לעיין עליו אך אפס קציהוראיתי שהרב הנ"ל טרח ביגיעה רבה לפענח כל נעלמים ועל מה אדניו הוטבעו חיכו ממתקים מה מתוק מדבש היוצא מהאר"י קדוש יאמר לו רבינו האר"י ז"ל ולזאת נמניתי במנין הראוי שכבר קדמוני הרבנים מובהקים גדולי זמנינו להביא החיבור של הרב מוהר"ן לבית הדפוס גם ידי תיכון עמהם וכל המסייע לדבר מצוה מן ה' יהיה שכרו כפול מן השמים כי היכי דלעביד נייח נפשיה של הרב מוהר"ן הנ"ל להחיש מעשיהו להוציא מחשבתו מכח אל הפועל ואצ"ל שלא לגרום ח"ו היזק להרב מוהר"ן הנ"ל וכל השומע לדברינו אלה ישכון בטח ושאנן ויהי הודו כזית רענן ויזכה לראות בביאת משיח צדקינו אשר שמו ינון. הכ"ד המדבר לכבוד התורה ולומדיה אור ליום ג' כ"ה לחודש שבט תקס"ח פה ק"ק בראד יע"א:
נאום הק' מאיר בא"א מ"ו הגאון המנוח מו"ה צ"ה זללה"ה חפ"ק הנ"ל והגליל יצ"ו:
 • אלו ההסכמות כבר ניתנו על ההדפסה הראשונה שנדפס זה הספר הקדוש בק"ק אוסטרהא בחיי רבינו המחבר זצוק"ל. בצירוף שאר ההסכמות מגדולי גאוני וחסידי הדור. ומרוב ענוותנותו העצום. לא אבה להדפיסם. ומרוב הזמן נאבדו רוב ההסכמות. וכעת מדי עברי באמתחת הכתבים לחפש אחר חידושים חדשים שלא נדפסו מקודם. מצאתי דאתי לידי אלו השלשה הדכמות משלשה גאוני מצוקי ארץ האלה, בכתיבת ידם וחתימתם ממש. כאשר הנה בידינו, אמרתי מאת ה' היתה זאת להדפיסם, ויכתבו בספר ויוחקו יתנו עדיהן ויצדקו: (כ"ז מועתק מהדפסה שני') וכעת מצאנו באמתחת תלמידיו הקדושים עוד שני הסכמות משני עמודי עולם קדושי עליון המגדי דק' קאזניץ והמגיד דלובלין אמרנו טוב להדפיסם ג"כ לקיים מ"ש אל תמנע טוב מבעליו כו' וזכות הצדיקים הק' יגינו עלינו ועל כל ישראל ובא לציון גואל בבי"א:
 • אתר של שמחה
  עמוד הבית
  דרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
  רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
  היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
  חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
  תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
  ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
  כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
  תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר