מאגר ספרי קודש

ט'ו חשון כוונה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת

45 יום

ט"ו חשון

כוונה

- תנאי חמישי : כוונה המדבר צריכה להיות אך ורק לתועלת ,

לאחר שנתברר לחלוטין 1} שדברי הגנאי אמיתיים הם : 2} שלחוטא לא היתה הצדקה למעשיו : 3} שהתוכחה אינה משפיעה עליו : 4} הדברים ייאמרו בצורה מדויקת -חייב להתקיים עוד תנאי אחר לפני סיפור הדברים ,המספר חייב להיות בטוח ,שכוונתו היחידה היא אך ורק לתועלת אם הוא יודע שבעמקי לבו הוא מתענג על הטלת הדופי בחוטא ,אסור לו לדבר ,למרות שאין כל דרך אחרת להשגת המטרה הרצויה ,

אסור ליהנות מסיפור דברים גנאי ,אפילו כשמכוונים לתועלת , הדבר קשה במיוחד כשאדם מתבקש לדבר על מישהו שאינו חביב עליו ,נחוץ קודם כל לעקור מן הלב כל רגעי של שנאה או טינה כלפי אותו אדם ,רק אז אפשר לספר את הגנות הנחוצה לתועלת ,


"זכור את אשר עשה , הי'ינו שיזכור ויתבונן את גודל העונש שנעשה לה עבור דיבורה במשה רבינו ע"ה"


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה טו' חשון מחזור א'

מצוות הזכירה

ונבאר דרך אגב הפסוק הזה היטב , וממנו יראה כל בן -דעת כי כנים דברינו :והוא דמתורה הקדושה פרשה לנו במצוות הזכירה ארבעה ענינים : א} "זכור את אשר עשה ", הינו מה זמן היה הדבר הזה ?" בצאתכם ממצרים ",ומה יחד לנו התורה בהזכירה אלו ארבעה דברים , דמה נפקא מנה לנו אם היה עונש אחר ,לא עונש הצרעת ?ואם היה דבר זה למרים או לאיש אחר ? ואם היה דבר זה בבית או בדרך ?ואם היה דבר זה בזמן אחר, לא בעת צאתם ממצרים ? אמנם אלו הארבעה פרטים הכרחיים להזכירה ותועלת גדול להמתבונן בהם ולזה כתיב "זכור את אשר עשה ", הינו שיזכור ויתבונן את גודל העונש שנעשה לה עבור דבורה במשה רבנו , עליו השלום ,
הואו עונש הצרעת ,שהוא עונש קשה עד מאוד ,ואי אפשר להרפא ממנו אם לא שיתנהג עצמו הקדוש -ברוך -הוא למעלה מדרך הטבע וירפאנו ,וכדאיתא במדרש - רבה {ויקרא טז ,ט} :" וצוה הבוהן ושחט את הציפור האחת "{ויקרא יד ,ה}- למה שוחט אחת ומניח אחת ? לומר לך כשם שאין אפשר לשחטה לחזור כך אי אפשר לנגעים לחזור וכו' , וטמאתו חמורה עד מאוד , שהוא צריך לישב חוץ לשלוש מחנות , מה שאין כן שאר הטמאים ,וגם מטמא כל מי שבא באהלו ,כמו שכתוב בקרא {ויקרא יג ,מו}{רמז לכל מי שמטפל לבעל לשון הרע , יטמא כמוהו }, וגם הוא חשוב במת ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {נדרים סד , ב}, והוא מה שכתוב :" וגם הוא חשוב כמת , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {נדרים סד ,ב},והוא מה שכתוב :"זכור 'את אשר עשה ' וגו' ",
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר