מאגר ספרי קודש

ג' חשון בעלי לשון הרע

ספר חפץ חיים

33 יום - ג' חשון

הלכות החלות על 2 סוגי לשון הרע
בעלי לשון הרע
האיסור העיקרי של לשון הרע הוא "לא תלך רכיל בעמיך" {ויקרא י"ט, ט"ז} אך החפץ חיים מבאר על כמה לאוין ועשין וארורין עובר אדם כשאינו נזהר מאיסורי לשון הרע ורכילות, בעל לשון הרע, הרגיל בתמידות לדבר לשון הרע, עלול בקלות לצבור לעצמו הרבה מאוד עבירות יותר מכל חטא אחר ועל כן אומרים חז"ל על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא ואילו הן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות : דמים ולשון הרע כנגד כולן.

יתר על כן, אין בעלי לשון הרע יכולים לפייס את כל מי שנפגע מכל דיבורי לשון הרע שדיברו ולבקש את מחילתו ולפיכך עבורם לחזור בתשובה שלמה על חטאיהם.

"אפילו אם אתה רואה שלבו עליך הוי מקדימו לשלום ,שאם אתה עושה כן , תגרום לו שיאהבך"

ספר שמירת הלשון
פירוש הלכה ג' חשון מחזור א'
אוהב שלום ורודף שלום
אמרו עליו רבי יוחנן בן-זכאי, שלא הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נכרי בשוק {ברכות יז ,א} ואמרו חכמינו ז"ל {אבות פ"ד מט"ו}: הוי מקדים בשלום כל האדם, מה 'בשלום כל אדם' ? אפילו אם אתה רואה שלבו עליך, הוי מקדימו לשלום, שאם אתה עושה כן, תגרום לו שיאהבך, ולא עוד, אלא שאפילו אינו נכנע להשלים עמך הקדוש-ברוך-הוא מוסרו ומכניעו תחתיך, כענין שנאמר {דברים כ, יב-יג}: "ואם לא תשלים וג', ונתנה ה' אלקיך בידך גו'", וכן מצינו בדוד עליו השלום שהיה רודף שלום של שאול, כענין שנאמר {תהילים קכ, ז}: "אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה" ושאול - לא די שלא נתפיס לו, אלא שהיה רודפו כדי להרע לו, ומסרו הקדוש-ברוך-הוא ביד דוד במערה ובמעגל, ואף-על-פי-כן לא עלתה בלבו של דוד להרע, לפי שצריך לו לאדם להיות אוהב שלום ורודף שלום.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר