מאגר ספרי קודש

כ'ז תשרי חזרה בתשובה

ספר חפץ חיים - 27 יום כ"ז תשרי
לשון הרע : דיבור מזיק

חזרה בתשובה
אם אדם דיבר על פלוני דבר העלול להזיקו, בכך עבר גם על עבירה שבין אדם למקום וגם על עבירה שבין אדם לחברו, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד יכולים להועיל בתשובה רק על עוונות שבין אדם למקום, על עוונות שבין אדם לחברו אין כפרה כל עוד לא ביקש החוטא מחילה מחברו,

דברים אלו מתיחסים רק למצב שבו כבר נגרם נזק על ידי אותו דיבור, אם נאמרו דברים העלולים להזיק, אולם טרם נגרם נזק של ממש, מוטלת על המדבר האחריות לעשות ככל יכולתו למניעת הנזק.

דרך מעשית למניעת הנזק תהיה בכך שהמדבר יגש אל כל מי ששמע את הדברים העלולים להזיק ויסביר לו שהדברים לא היו מדויקים.


"תורת אלוקים חיים... היא בעצמותה קדושה ונוראה עד מאוד... ורק צריך האדם ליזהר... שלא יחשיך אורה עי"ז שיטמא את הדיבור שלו"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה כ"ז תשרי מחזור א'

ערכת קדשתה של תורה אלוקים חיים
וראה אחי, דבר פלא בעניין הבל פיהם של תינוקות של בית רבן-אף דאין להם שום קדשת מחשבה ודבקות לה' בעת דבורם, עם כל זה העולם קים על הבל פיהם זה, ולמה זה דומה ? לעני אחד שמצא אבן טובה ויקרה, אשר סגולתה רבה מאוד לכמה ענינים, ואינה נמצאת רק בכתרי המלכים, ונודע דבר זה למלך והעשירו בעושר גדול, והנה העני ההוא שמצאה, אף שהוא אינו יכול להשיג בחכמתו את גודל הסגולה של האבן, עם כל זה גודל טובתה של האבן בעצמותה וגודל אורה הסיבה לו את כל הטוב ההוא, שנעשה שר וחשוב בעיני המלך, כן הדבר ממש בעניני תורת אלוקים חיים, שאין צריך האדם שרוצה להתקדש על-ידה הכנה רבה שתתקדש על-ידו, כי היא בעצמותה קדושה ונוראה עד מאוד, וכשהאדם מדבר בה הוא מתדבק בקדשתה, כמו שכתוב {ירמיה לא, יט}: "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד וגו'" והוא קאי על העת שלומד התורה {כמו שכתב ב' נפש-החיים ' {שער ד' פי"ח}, ורק צריך האדם לזהר שלא יעשה בהפכו, דהינו שלא יחשיך אורה על-ידי-זה שיטמא את הדיבור שלו, וזהו שאמר לו רב פפא לאביי : דידי ודידך מאי ? פרוש, התורה שלנו מצד עצמה היא יותר קדושה מתורת התינוקות, כי היא במחשבה קדושה, והשיבו : אינו דומה הבל פיו וכו', פרוש, כי הפגם הוא יותר מהמעלה והטעם הוא כנזכר לעיל.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר