מאגר ספרי קודש

כ'ד תשרי דברים גלויים אך מזיקים

ספר חפץ חיים - יום 24 כ"ד תשרי
לשון הרע הרע "דיבור מזיק"

דברים גלויים אך מזיקים
ראינו לעיל שאסור לספר דברי גנאי אפילו כשהדברים כבר היו ידועים קודם לכן לשומע הרי זה משום שעצם דיבור הגנאי הוא איסור בפני עצמו.

לעומת זאת מתקבל על הדעת שאפשר לומר דברים העלולים לגרום נזק בנוכחותו של מישהו שכבר יודע אותם, אלא אם כן המדבר מדגיש נקודה שהשומע לא היה מודע לה עד כה, הרי זה משום שהדברים לא יגרמו לנזק שלא היה נגרם בלעדיהם הרמב"ם מרחיב את הדברים וקובע שאם נאמרו בפני שלושה, דברים העלולים להזיק, מותר לשלושה להזכיר את הדברים בשיחותיהם עם אחרים הטעם לכך הוא משום שכל אחד מן השלושה יכול להניח ששני האחרים ממילא יספרו את הדברים מכל מקום, הדבר יהיה אסור במקרים הבאים :
1. כאשר ידוע שאחד מבין השלושה הוא שומר סוד הנזהר עד מאד בהלכות שמירת הלשון.
2. כוונתו של המדבר בספרו את הדברים היא להמשיך ולהפיצם ברבים.
לפי החפץ חיים מתיר הרמב"ם לכל אחד מן השלושה ששמעו את הדברים לחזור ולספרם אפילו הם דברי גנאי. החפץ חיים אינו מוצא הצדקה לקולא זאת; יתר על כן, הוא אינו ממליץ להסתמך על דעת הרמב"ם בעניין לשון הרע שנאמר בפני שלושה, היות ומרבית הפוסקים האחרים אינם מסכימים איתו וגורסים שאין שום מקור לקולא זו מהש"ס, לכן השומר נפשו ירחק מזה. לפיכך, אסור אף פעם לחזור על דברי גנאי, אפילו כשהם נאמרו בפני שלושה או יותר שומעים.


"אם נכשל אדם בעוון לשה"ר ונעשה מצורע, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים, והוא מחמת שתפילתו אינו מקובל למעלה"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה כ"ד תשרי מחזור א'

המצורע - אין תפלתו מתקבלת
וגם אין מקבלין תפלתו למעלה עבור זה, כמו שכתב בזוהר הקדוש, פרשת מצורע {דף נג ע"א} מאן דאית בה לשנא בישא, צלותה לא עלת קמה דקדשא-בריך-הוא, דהא אתער עלה רוח מסאבא, כיון דאהדר בתשובה וקביל עלה תשובה, מה כתיב {ויקרא יד ,ב}: "ביום טהרתו והובא אל הכהן וגו'" {ובזה יוכן מה דכתבה התורה {שם יג, מה}: "וטמא טמא יקרא", ופרשו רבותינו ז"ל שצריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים {מו"ק ה, א} והוא מחמת שתפלתו אינו מקבל למעלה, לכן גלתה לנו התורה עצה זו במצטער זה דוקא}.

ונוכל לומר דזהו כונת הכתוב בקוהלת {ז, יג}: "ראה את מעשה האלוהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו", פרוש: תן עיניך ולבך על הדברים האלוהיים, והם ההיכלות הקדושות והאורות-עליונים שנעשו על ידיך למעלה, דהינו על-ידי התורה והמצוות שלך, שיהיו נעשים בגדר השלמות בכל ההכנות הצריך לזה, וגם בכלי אמנות נקיה וכנזכר לעיל: "כי מי יוכל לתקן את אשר עותו", פרוש: אם תקלקלם, חס ושלום ישארו לעולם פגומים ומקלקלים, ויהיה לך מזה דאגת עולמי וצער תמידי בזכרו שעצלותו גרם כל זה, כי אינם כמו בניני עולם הזה, אשר אם יקלקל אחד, יוכל האומן השני לתקנם : לא כן בעניני התכלית הנרצה, כמאמר התנא באבות {פא מי"ד} : אם אין אני לי, מי לי, וזהו שכתוב: "כי מי יוכל וגו'". אי נמי: "מעשה האלוהים" כפשוטו - עשית ההיכלות הקדושה והמלאכים שהקדוש-ברוך-הוא עושה מחמת התורה והמצוות שמקימין ישראל בזה העולם.
היוצא מכל דברינו, שעל ידי שמירת הלשון כדין זוכה האדם לקדש את כח הדיבור שלו, ואז תורתו ותפילתו יתקבל למעלה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר