מאגר ספרי קודש

י'ט תשרי האיסור לבייש

ספר חפץ חיים - 19 יום י"ט תשרי
לשון הרע : דיבור מזיק

האיסור לבייש ולבזות את הזולת
כל המספר דברים לאחרים אין לו שליטה על הנאמר ואינו יכול לדעת באילו נסיבות יסופרו שוב הדברים, מה שאדם אומר על חברו עלול להגיע לאזני החבר ואף יתכן שיסופר בפניו.
לפיכך אסור לספר כל דבר על הזולת שעלול לביישו או לצערו אם יסופר בפניו, אף אם אין בדברים הלוו כל
גנאי, אסור לספר על פלוני שהוא בעל תשובה אם אותו אדם רגיש לכך, הוא הדין גם בציבור שבו זוכים בעלי תשובה להערכה רבה.

"ובסוף ימי שאול שהי'ה ביניהם דלטוריא, והי'ה נמצא בהם תינוקות שהיו יודעין מ"ט פנים בתורה היו יורדין למלחמה ונופלין"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה י"ט תשרי מחזור א'

נזקה של מלשינות
ואיתא בספרי, וכן אמרו בערכין {טו, א} עשרה נסיונות נסו אבותינו, ובכולם לא נחתם גזר דינם אלא על עוון לשון הרע, שנאמר {במדבר יד, כב} "וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי", וכתיב {מלאכי ב ,יז} : הוגעתם ה' בדבריכם", וכן מצינו במדרש 'שוחר טוב' {תהילים ז אות ז}וירושלמי פרק א דפאה {ה"א דף ד ע"ב} שבימי אחאב, אף שהיו עובדין עבודה זרה, היו נוצחין המלחמות, מפני שלא היה בהם עוון לשון הרע : והראיה - שלא הלשינו את עובדיה, שהחביא מאה נביאים בשתי מערות, ולא גילה אדם שיש נביא בישראל מבלתי אליהו, כמו שאמר {מ"א יח ,כב} : "אני נותרתי נביא לה' לבדי" : אף שכל העולם ידעו מזה, שהן היו נותנין לעובדיה לכלכלם לחם ומים {וכן כתב הסמ"ק {מצווה קכד} בבאור הדבר, עין שם} ובסוף ימי שאול, שהיה ביניהם דלטוריא, כמו דואג והזיפים, אף שלא היה בהם עבודה זרה כמו בימי אחאב, והיה נמצא בהם תינוקות שהיו יודעין מ"ט פנים בתורה, היו יורדין למלחמה ונופלין.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר