מאגר ספרי קודש

י'ח תשרי דיבור העלול הלזיק

ספר חפץ חיים- יום 18 י"ח תשרי

לשון הרע :דיבור מזיק
דיבור העלול להזיק : הגדרה
עד כה עסקנו בדברים שהם מטבעם דברי גנות, הסוג השני של לשון הרע הוא כשמספרים דבר שאם יתפרסם עלול לגרום היזק לחברו בגופו, או בממונו או אפילו להצר לו או להפחידו,

הגמרא אומרת שגרמא בנזיקין אסור - אסור לספר דבר שאם יתפרסם יכול לסבב רעה לחברו.

גם באופן עדיף, לפיכך, כל דיבור שהוא, ואפילו אין הוא דיבור של גנאי, שעלול לגרום נזק למישהו, הריהו בגדר לשון הרע ואסור לספרו.


"....והאומר לשה"ר הורג שלושה , המספרו והמקבלו והנאמר עליו"


ספר שמירת הלשון פירוש הלכה י"ח תשרי מחזור א'

המספר לשון הרע מה גדול עונו :
כמה גדול כוחה של לשון הרע, שהיא שקולה כנגד שלושה עונות החמורות, כמו שאמרו בערכין {טו,ב} ובמדרש "שוחר טוב".
{תהילים נב אותו ב}: תנא דבי רבי ישמעאל : כל המספר לשון הרע, מגדיל עונות כנגד שלוש עברות : עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, דכתיב הכא {תהילים יב ד}: "לשון מדברת גדלות", ואלו בעבודה זרה כתיב {שמות לב, לא} "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה", ובגלוי עריות כתיב {בראשית לט, ט}: "ואיך אעשה הרע הגדולה הזאת", ובשפיכות דמים כתיב {שם ד, יג}: "גדול עוני מנשוא" - בא להודיעך, שקשה לשון הרע משלוש עונות הללו. דבר אחר : שההורג את הנפש, אינו הורג אלא נפש אחת, והאומר לשון הרע, הורג שלושה, המספרו, והמקבלו, והנאמר עליו, ומנין אתה למד זה ? מדואג, שאמר לשון הרע על אחימלך לפני שאול, ונהרגו שלשתן : שאול שקבלו, ואחימלך שנאמר עליו, ודואג שאמרו, שאול שקבלו-שנאמר {ש"א לא ו}: "וימות שאול וגו'" ואחימלך-שנאמר עליו {שם כב, טז}: "מות תמות אחימלך": ודואג שאמרו-שנטרד מן העולם, שנאמר {תהילים לב, ז}: "גם אל יתצך לנצח", מן חיי העולם, ומי גרם לו ? לשון הרע.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר