מאגר ספרי קודש

ט'ו תשרי איסור נוספים של לשון הרע

ספר חפץ חיים - 15 יום - ט"ו תשרי

איסור נוספים של לשון הרע

מן התורה אסור לדבר לשון הרע על החיים אבל חכמינו מוסיפים גם את האיסור לבזות ולחרף את המתים, וכתבו הפוסקים שיש תקנה וחרם קדמונים שלא להוציא לעז ושם רע על המתים.
אסור גם כן להוציא שם רע על ארץ הקודש ארץ ישראל והרי מובא בתורה שדור יוצאי מצרים נענשו בארבעים שנה במדבר ושם גם מתו על שום שהוציאו דיבת הארץ רעה (ראה במדבר, פרקים י'ג- י'ד)
לאמיתו של דבר עדיף להימנע מלדבר סרה שלא לצורך אפילו בחפצים בלתי מקודשים, "ונאמר על אחד מן החסידים, שעבר על נבלת - כלב מסרחת מאוד ואמרו לו תלמידיו: כמה מסרחת נבלה זאת ! אמר להם : כמה לבנות שיניה ! ונתחרטו על מה שספרו בגנותה, וכיון שהוא גנאי לספר בגנות כלב מת, כל שכן באדם חי.וכיון שהוא טוב לשבח נבלת כלב בלובן שיניה, כל שכן שהוא חובה לפי זה לשבח אדם משכיל ומבין. והייתה כוונתו להוכיחם, שלא ילמדו לשונם לדבר רע, וישוב להם טבע; וכן שילמדו לשונם לדבר טוב, ישוב להם טבע קבוע.


"כשנחפוץ לחיות חי'י עד בעוה"ב וימים טובים בעוה"ז, שתחילת הכול לנצור הלשון מרע"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה ט"ו תשרי מחזור א'

הפחד מפני עברה זו
והנה, כאשר יתבונן האדם הנלבב בדברי זוהר הקדוש הנ"ל, ויביט בעינא פקיחא את הנולד על ידי דבורו, ימלא פחד ורתת וזיעה מלדבר שום לשון הרע על חברו, דהלוא אם יאמרו לאדם שיכנס אל היכל ה' בעצמו, או שישלח אחר תחתיו, ויעמד לפני אדון בריתו ויקטרג על כלל ישראל ולא יאמר שקר עליהם, רק מה שהוא יודע לאמתו - ברור הוא דאפילו הגרוע שבישראל ימסור את עצמו לסכנה, ולא ישיא את נפשו עוון אשמה כזה. והלוא כן הוא הדבר בעניין לשון הרע, שהדלטוריא שהוא מעורר בפה הוא עולה למעלה לפני כסא כבודו יתברך, כמו דאיתא בהדיא בתנא -דבי -אליהו {רבא} בפרק יח, זהו לשונו, כשם שהרשעים מספרים לשון הרע ועולה עד כנגד כסא הכבוד, כמו כן וכו', והוא מעורר בזה המקטרג הגדול על כלל ישראל, וכנזכר בשם הזוהר הקדוש, והנה מכל זה נוכל להבין את גודל העונש שראוי לבוא על העוון המר הזה בעולם הזה ובעולם הבא, ולפיכך הזהיר אותנו דוד המלך, עליו השלום, דכשנחפץ לחיות חיי עד בעולם הבא וימים טובים בעולם הזה, שתחלת הכול לנצור הלשון מרע.
וכמה אנו צריכין להתבושש ולהכלם מהקדוש ברוך הוא, שאנו מתפללים אליו בימים נוראים {סליחות לכל נדרי," אמנם כך"}: "הס קטגור, וקח סנגור מקומו": ואנחנו בעצמנו על ידי הלשון הרע שלנו מעודדים אותו ונותנים לו כוח לקטרג. השם ישים בינינו אהבה ואחוה ושלום ורעות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר