מאגר ספרי קודש

י' תשרי גם כשהרשות נתונה

ספר חפץ חיים - 10 יום י' תשרי

גם כשהרשות נתונה
אסור לדבר בגנותו של אדם אפילו כשברור שאותו אדם אינו מקפיד על כך.
כפי שהובא לעיל, עצם הדיבור בגנות חברו לרגשותיו של האדם שעליו מדובר, דיבור לשון הרע הוא הניגוד הגמור למעלתו הרוממה של האדם כנברא היחידי שיש בו צלם אלוקים, ונקודה זו תקפה ואיננה ניתנת לשינוי על ידי העובדה שאדם קיבל רשות לדבר דברי גנאי.

"כי כשירגיל עצמו להיות זהיר בלשונו, שלא לספר לעולם בגנות חברו... בודאי יזהר בעצמו ממילא מגזל וגניבה גם כן"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה י' תשרי מחזור א'

שמירת הלשון הבסיס לכל המצוות שבין אדם לחברו
כתיב : "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב - נצור לשונך מרע "{תהילים לד,יד} ופרשו המפרשים, דמה שאמר הכתוב "החפץ חיים", היינו חיים הנצחיים בעולם הבא :
ו"אוהב ימים לראות טוב", הינו בעולם הזה שהוא רק בחינת ימים, לגבי חיי הנצח, ולכאורה יפלא מאוד: מה זה יחד לנו הכתוב בפרט שנשמר מן העוון הזה, הלוא נצטוינו בתורה רמ"ח עשה ושס"ה לא תעשה ועל כולם אמר לנו השם יתברך בפרשת נצבים {דברים ל, טו -טז} "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו', אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את ה' אלהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצותיו וחקותיו ומשפטיו וגו'".

והנה לפי מה שבארנו בפתיחת ספר "חפץ חיים" את רבוי הלאוין והעשיין שהוא רגיל לעבור על ידי העוון המר הזה, מה שאין מצוי ענין זה בשארי עונות שבתורה -נכון מאוד בפשט הכתוב מה שנקט "מי האיש וגו' ,סור מרע וגו'" כי רצה דוד המלך, עליו השלום, לרמז לנו בדרך כלל ,שנשמור את עצמנו מהעונות דבין אדם לחברו, וגם מהעונות דבין אדם למקום.

ועל כלל העונות דבין אדם לחברו יעץ דוד המלך, עליו השלום, לאדם החפץ בחיים, שינצר לשונו מרע, בכל פרטיו, וממילא יהיה זהיר בכל. ודבר פשוט הוא, כי כשירגיל עצמו להיות זהיר בלשונו שלא לספר לעולם בגנות חברו, אפילו אם לא יגרום לו הזק בזה : וכל-שכן מלגרום לו שיאבד מחיתו על-ידי זה, וגם שלא להלבין פניו על ידי דבוריו הרעים וגם מלהחזיק במחלוקת על-ידי ספוריו, שכל זה הוא רע בלשון, וכיוצא בזה שארי לאוין ועשיין שיש בענינים אלו, וכנזכר לעיל בפתיחה-בודאי יזהר את עצמו ממילא מגזל וגנבה גם -כן כי הלוא כבר קבל על עצמו להיות זהיר אפילו שלא לגרום לו שום רעותא וגנות על -ידי דבורו, וכל -שכן בפועל ממש : ואם -כן, בהרחב הזמן יהיה נקי מכל העונות שבין אדם לחברו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר