מאגר ספרי קודש

ו' תשרי על תוכן ועל כוונה

ספר חפץ חיים - יום 6 - ו' תשרי
לשון הרע: דברי גנאי סובקטיביים

על תוכן ועל כוונה
ראינו לעיל שאסור לומר דבר גנאי אפילו אם אין המדבר מתייחס לו כדבר שלילי, מצד שני, אסור לומר דברים שאמנם על פי מהותם אין הם דברי גנאי אם המדבר, או השומע, יפרשו זאת כדברי גנאי.

נמחיש זאת בדוגמא של דיבור על הופעתו החיצונית ודרך לבושו של פלוני, אף כי יתכן שאין כל רע באופן לבושו של אותו אדם, בכל זאת אסור לומר שהוא מתלבש באופן זה, אם המדבר, או השומע, אינם רואים בעין יפה אנשים המתלבשים באותו אופן.


"שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין מלאך וברי'ה יכול לשער"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה ו' תשרי מחזור א'

ערכן של ההצלחות הקטנות
ונבאר דברינו היטב בעזר השם יתברך: א' לעניין טענת היצר שלא ימשך הדבר יותר מיום או יומים, ישיב לו: לו יהיה בדבריך, וכי בשביל זה צריך להתרפות מזה ? הלוא ידוע ידוע הוא כי כאשר ילך יהיה מי שיהיה, אפילו עשרי גדול, וכל - שכן, עני, על שפת הים, ויראה שפלטה הים אבנים טובות ומרגליות - האם יתיר לנפשו להתרפות מללקטן מסבת דבר שלא ימשך זמן לקיטתן רק על איזה שעות, ולכל היותר יום אחד ? דזה אין שיך רק בדבר פחות ונבזה, לא כן באבנים טובות ומרגליות היקרים מאוד בשוין אשר כל רגע ורגע אשר ילקטם ויתפשם תחת ידו שוה יותר ממאה ימים אשר ילקט דברים פחותים, כן הדבר ממש בעניננו, דהלוא ידוע מה שהביא הגר"א {באגרתו 'עלים תרופה'} בשם המדרש, שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול לשער, ראה שלא נזכר במדרש חודש או שבוע או יום או שעה, רק 'רגע', וזהו בעצם כונת הכותב {משלי ב;ד}: "אם תבקשנה ככסף וגו'", שצריך האדם להתנהג בבקשת התכלית הנצחי כמו שהוא מתנהג בבקשת הכסף וחפוש המטמוניות, וזהו מה שאמר התנא : לא תרחיק עצמך ממידת שאין לה קצבה, כלומר, שיחשבנה האדם בנפשו לזכות ולמציאה כל מה שימצא ממנה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר