מאגר ספרי קודש

ה' תשרי דיבורים על מידותיו של הזולת

ספר חפץ חיים - 5 יום - ה' תשרי
לשון הרע :דברי גנאי אוביקטיביים

דיבורים על מידותיו של הזולת:
דוגמא שכיחה לאמירה אוביקטיבית שיש בה משום דיבור בגנותו של אדם היא האמירה שפלוני הוא בעל מידות רעות, לדוגמא, אסור לומר על מישהו שהוא נוח - לכעוס וכחן, קמצן, יהיר כדומה,

כשאומרים שפלוני הוא רע, ויתכן שאפילו מותר לרמוז על מישהו שמידותיו ממצעות {כגון שאין הוא מתעלם מרעה שנגרמה לו} אף אם אין זה לשבחו.

במצבים נפוצים שבהם יש לביטוי "ממוצע" משמעויות שליליות, תחשב גם אמירה כזו בגדר לשון הרע,

על פי הכלל הקודם - שהובא לעיל ביום4 - שהכול יחסי לפי מדרגת האדם שעליו מדובר, לומר על פלוני היודע בצדקותו שלאמיתו של דבר אין הוא למעלה מן הממוצע, הרי זה בהחלט לשון הרע.

"שלא ירחיק את עצמו ממידה שאין לה קצבה"


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה ה' תשרי מחזור א'
בעניין ההתחזקות כנגד עצת היצר

וגם תועלת מידיעת הדינים לאידך גיסא - כדי שלא יבוא להחמיר על עצמו ולאסר במקום שמצווה לגנותו, כדי שלא יבוא להטעות את הרבים בדעותיו הכוזבות {עין ב"חפץ חיים", בחלק א, בכלל ח, סעיף ח, ובבאר מים חיים שם}, ועוד כמה תועלות, עין בהקדמת הספר "חפץ חיים".

עוד אמרתי להעתיק פה בהקדמה מה שבארתי את מאמר חז"ל באבות דרבי נתן, פרק כז, הלכה ג, כדי שעל-ידי-זה יוכל כל אדם להשיב את יצרו מה שיטען עליו בעניין זה, וזה לשונו: הוא היה אומר : אל תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לה גמירא כו', דינר זהב וכו', ואמרתי, דכונת האבות -דרבי - נתן בשם 'מידה' הינו לעניננו, דידוע הוא שמפתח היצר להאדם להתרחק ממידת שמירת הלשון ומללמוד פרטי הדין הזה, ואומר לו : מה תועלת יגיע לך אם תלמד ותעמיק בזה העניין, האם תוכל להגיע עד קצבתה ולשמור את פיך בכל ימי חייך < הלוואי ימשך הקיום על יום או יומים ! ואפילו בזה הזמן המועט, האם תשמור בכל הענינים שצריך לשמור, הלוא איש מדיני אתה ויש לך עסקים רבים עם מאות בני-אדם, טוב לך שלא תתחיל בזה המידה כלל, כי היא מידה שאין לה קצבה בזמן ובענין, כי כוללת לכל חלקי העתים והזמנים אשר יתקיים האדם בימי חלדו ,וגם כוללת לכל חלקי הענינים אשר בין אדם לחברו, ולזה בא התנא רבי יוחנן בן דהבאי והורה לנו בדבריו הקצרים, שבאמת לא כן הדבר ,שלא ירחיק את עצמו ממידה שאין לה קצבה וכו'.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר