מאגר ספרי קודש

ב' תשרי מי שעבר עבירה

ספר חפץ חיים - 2 יום ב' תשרי
לשון הרע : דברי גנאי אוביקטיביים

מי שעבר עבירה
אסור לספר על אדם שעבר על מצווה כלשהי - בין אם זו מצווה מדאורייתא ובין אם היא מדרבנן, ואפילו סייג שתיקנו חכמים או מנהג מקובל מעשים כאלו הם שליליים בעיני התורה ועל כן הסיפור עליהם הוא סיפור בגנות האחראים להם, לפיכך, אסור לספר על ארוע שבו עבר פלוני על הלכה, אפילו כשהמדובר בהלכה שהרבה מהמוני ישראל אינם נזהרים בה.

"שיתרון האדם מכל בע"ח הוא במה שהוסיף בו הקב"ה את נפש המדברת"

ספר שמירת הלשון - פירוש הלכהב' תשרי מחזור א'

אוי לנו מיום הדין
ובפרט בענין שמירת הלשון דאם יתיר חס ושלום לנפשו להיות מכת מספרי לשון הרע בעולם הזה, וממילא בודאי לא ימנע אזניו גם כן מלשמוע תמיד לשון הרע ורכילות ולקבלם, וגם כדי שיהיה לו אחר כך מה לספר, דזו היא מידת הולך רכיל, לילך ולשמוע במקום אחד כדי למכור הסחורה הזו במקום אחר, כמו הרוכל בסחורתו {כמו דאיתא בתורת כוהנים ובפרוש רש"י בחומש {ויקרא יט,טז}: ואם כן יקלקל בחייו את חוש הדיבור וחוש השמיעה, ובדואי יענש כנגדם לעתיד לבוא בנפשו באלה השני חושים גופיהו, שהם הדיבור והשמיעה, כי באסור סיפור לשון הרע ורכילות שספר בפיו עבר על "לא תלך רכיל בעמיך" {שם}, שתלוי עקרו בפה, ועל שמיעת לשון הרע וקבלתו פגע בהלאו ד" לא תשא שמע שוא " {שמות כג,א} {כמו דאיתא בספר חרדים, בלאוין התלויין באזנים {פ"ג : במהדורת י"ם תשד"מ :פרק כג,} עין שם, וכמו שהעתקתי דבריו ב"חפץ חיים", חלק א, כלל ו, בבאר -מים -חיים {סוף ס"ק ב} עין שם} וידוע שהם החושים הראשיים, שבהם תלוי צורת האדם ושלמותו, ואפילו בעולם הזה {וכמו שידוע גם -כן מאמרם, דחרש שאינו שומע ואינו מדבר הוא כמו שוטה וקטן לכל ענין ובבבא -קמא {פה ב}: חרשו -נותן לו דמי כלו, כי מעתה אינו שווה כולם}, וכל -שכן בעולם הבא,

ואף אם נאמר דלא יחסר לו לגמרי אלו החושים, כי הלוא עסק בהם בימי חייו גם בדברי תורה וקדושה, על -כל -פנים מקלקלין בוודאי יהיו, כיון שקלקלן בעודו בחיים ולא עשה תשובה, וזה ידוע לכל מבין, דאף בעולם הזה אם יקלקל חס ושלום כוח הדיבור השמיעה להאדם, אף שהוא יכול עדין לדבר ולשמוע אך בקושי גדול, זה יצר לו לאדם בימי חייו, ויבזה הרבה יותר על -ידי - זה מאשר יהיה לו קלקול בשאר איבריו, כי הם חושים הראשיים אשר באדם, וגם לא יוכל להעלים את חסרונן. ועל אחת כמה וכמה בעולם העליון, כמה יצר לו לנפשו בגן עדן על ידי זה לעיני כל, אף אם לא היו עושים להבעל לשון הרע שום עונש כלל, רק שיהיו מקלקלים הכח הדיבור והשמיעה שלו- כמה בושת יהיה לו על ידי זה, כי שם ידוע ונכר לכל כי פגימת הדבור והשמיעה שלו הוא עבור שהיה בעל לשון הרע ומחלוקת בעולם הזה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר