מאגר ספרי קודש

כ'ג אלול פרשנות

בס"ד

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

349 יום

כ"ג אלול

פרשנות מעוררת מדנים

אם נכח אדם בשעה שנאמר משהו ,או שנעשה משהו, על ידי פלוני , ואז אומר מישהו אחר - שהיה אף הוא בין הנוכחים באותו מעמד - לאותו אדם שהדברים נאמרו או נעשו כדי לפגוע בו ,אסור לו להאמין לפרשנות ,זו של הדברים ,לא זו בלבד שאין להאמין לסיפור דברי רכילות , אלא שגם אסור לקבל פרשנות ההופכת התרחשות תמימה למעשה עוול ,"כל המכיר בדברי תורה ועובר עליהן ,הרי זה רשע גמור "

פירוש הלכה כ"ג אלול מחזור א'

מה רב השכר

ובאמת כמה צריך להתבושש הבעל לשון הרע בעצמו על ענין זה, דהלוא אם יקראו לו לעלות לתורה , וימצא בפסוקים דמירי התם באסור ספור לשון הרע , כגון בפסוקים "לא תלך רכיל בעמיך" {ויקרא יט ,טז}, ו"ארור מכה רעהו בסתר " {דברים כז, כד }
ו"זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים וגו' " {שם כד ,ט} ו"לא תשע שמע שוא " {שמות כג ,א } וכדומה ,שהיה חסר קוצו של יוד באיזה מקום ,לא ירצה לברך על התורה ,ויאמר כי תורת ה' צריכה להיות שלמה כמו שנתנה לנו הקדוש-ברוך -הוא ולא חסרה - הרי שהוא מאמין באמת בהשם יתברך ובתורתו הקדושה בכל אותיותיה : וכשבא אותו עניין לידו , תכף הפקד אצלו פסוקי התורה עד שאינו חושב זה לעוון כלל ,ראה אחי מה דאיתא בתנא =דבי אליהו {רבה} פרק כט: כל המכיר בדברי -תורה ועבר עליהן , הרי זה רשע גמור ,על -כן האיש הנבון צריך מאוד להתחזק תמיד בעניין זה, רצוני לומר , שמירת הלשון ,ואז אשרי לו בזה ובבא , דאפילו בשאר מצוות אם יתחזק באחת שלא לעבור עליה בשום פעם ,שכרו גדול מאוד ,וכמו שכתבנו למעלה , וכל -שכן בזה, דהלוא כתיב {משלי ב ,ד"ה } : "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה ,אז תבין יראת ה' ": וידוע הוא שכל אחד מבני האדם רוצה שיהיה לו פרנסה תמידית אפילו ברווח מועט ולא מקרית אפילו רוח מרבה , וכל -שכן בזה, שהוא פרנסה תמידית ורוח מרבה שמצווה זו יכול להשתכר בה בין כשהוא יושב בביתו ובין כשהוא בבית -הכנסת ובית -המדרש , ובין כשהולך בשוק ורואה בני -אדם שמדברים דברים שלא כהוגן לעניין שיתרחק מהם ,וכמו שאמרו חכמינו ז"ל {קדושין לט ,ב}:ישב אדם ולא עבר עברה , נותנין לו שכר כעושה מצווה ,כללו של דבר "המצווה זו יוכל להשתכר בה מעת עמדו משנתו עד בערב שהולך לשכב , ובלא יגיעה ,וגם הרווח מרבה ,שעל כל רגע ורגע של חסימת פיו זוכה לאור הגנוז , כמו שאמרו חז"ל {הגר"א באגרתו}.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר