מאגר ספרי קודש

י'ט אלול בעת ביקוש מידע

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

345 יום

י"ט אלול

בעת ביקוש מידע

לא זו בלבד שיש מקום לשמוע רכילות בעלת חשיבות לשומע , אלא שמותר לו אפילו לנקוט יוזה , ולפנות אל אחרים בבקשת מידע שבאופן אחר היה נחשב ברכילות , מובן שמבקש המידע חייב להבהיר שהוא פונה בבקשתו זו באופן המותר על פי הדין ,


חייב אדם גם להקפיד על כך שהמידע אותו הוא מבקש הוא אך ורק המידע הנחוץ לו ,ולא יותר ,אם מספק המידע מתחיל לספר רכילות שאין בה , צורך יש להפסיקו מיד ,


"אם תעזבני יום , יומים אעזבך "
בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

167 יום

י"ח אדר

בעת ביקוש מידע

לא זו בלבד שיש מקום לשמוע רכילות בעלת חשיבות לשומע , אלא שמותר לו אפילו לנקוט יוזה , ולפנות אל אחרים בבקשת מידע שבאופן אחר היה נחשב ברכילות , מובן שמבקש המידע חייב להבהיר שהוא פונה בבקשתו זו באופן המותר על פי הדין ,


חייב אדם גם להקפיד על כך שהמידע אותו הוא מבקש הוא אך ורק המידע הנחוץ לו ,ולא יותר ,אם מספק המידע מתחיל לספר רכילות שאין בה , צורך יש להפסיקו מיד ,


"אם תעזבני יום , יומים אעזבך "

פירוש הלכה י"ט אלול מחזור ב'


לקבוע עתים לתורה

ולא לחנם נמשלה התורה ללחם , דכתיב {משלי ט ,ה }: "לכו לחמו בלחמי ", לומר לך : כשם שהלחם הוא סועד הלב , כמו שכתוב {תהילים קד , טו} "ולחם לבב אנוש יסעד ", ואם לא יאכל לחם יום או יומים ,נחלש לבו ,וכל -שכן אם לא יאכל לחם שבוע שלמה ,נחלש לבו מאוד וקשה לו להשיג הכוחות שאבד על -ידי זה: כן ממש למוד התורה הוא סועד את נפש הקדושה שיש באיש הישראלי , ואם לא ילמד איזה ימים ,וכל -שכן שבוע שלמה נחלשת עד מאוד ,על -כן צריך להזהר עד מאוד שלא לבטל את הקביעות אפלו יום אחד ,ולבד ,שזה הוא הזק ליום השני ושלישי שאחר זה , כי קרוב הדבר שגם בהם לא ילמד , כמו שאמרו חז"ל {ירושלמי סוף ברכות } במליצת התורה שאומרת , : אם תעזבני יום - יומים אעזבך ,וקשה לו מאוד אחר כך להתגבר על יצרו מחדש ולקבוע עתים לתורה - אלא אפילו אותן הימים שהוא לומד ,אם הקביעות אינו בתמידות ,אין רוח הקדושה שורה כל -כך על הלימוד ההוא : מה שאין כן אם הקביעות שלו הוא בתמידות, קדושה גדולה ונוראה שורה על כל למוד ולמוד ,על -כן אם מחמת דחק גדול מוכרח לבטל באיזה יום הקביעות שלו , יהיה עליו ממש כמו חוב , וימהר לפרוע במעת -לעת זה , כמה דאיתא בערובין {סה ,א } על רב אחא בר יעקב , דהוה יזף ביממא ופרע בליליא ,ובפרוש רש"י שם {ר"ה יזיף}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר