מאגר ספרי קודש

י'ח אלול הסרת המכשול

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

344 יום

י"ח אלול

הסרת המכשול מלפני המספר

כדי שיהיה מותר לאדם על פי הדין לשמוע דברי רכילות , אין די בכך שלשומע תהיה הצדקה לכך ,גם המספר חייב שתהיה לו כאן כוונה לתועלת , אם אין המספר מודע לכך שהדברים שהוא מספר הם בעלי חשיבות לגבי השומע , הרי הוא עובר על איסור רכילות יוצא ,איפוא ,שהשומע הוא הגורם לעבירה של המספר והוא עובר על האיסור "לפני עוד לא תתן מכשל " {ויקרא י"א" י"ד} האוסר עלינו להחטיא את זולתנו ,

על כן מחוייב השומע להסביר למספר שחשוב לו לשמוע את הדברים המסופרים ולפיכך אין הם בגדר סיפור רכילות ,

אם המספר כבר התחיל לספר את הרכילות לאחרים לפני הופעת האדם שהדברים חשובים עבורו ,אין אותו אדם אשם בהחטאת המספר , גם במקרה כזה ראוי שהשומע יסביר מדוע הוא שומע את הדברים כדי שהאחרים ידעו שאין הוא עובר עבירה ושהוא יודע ששמיעתם שלהם , שאיננה לתועלת , עבירה היא ,


" ומה מים משיבים נפשו של אדם ,כך דברי תורה משיבים נפשו של אדם מדרך רעה לדרך טובה "

בס"ד


פירוש הלכה י"ח אלול מחזור ב'

גדול מעלת למוד התורה

ובפרט מי שמעין היטב בפתיחת הספר " חפץ חיים" , ובספר הזה, בשני שעריו הראשונים בכל פרקיו ,יראה ,שעל -ידי קיום מידת שמירת הלשון יגרע ממנו בכל שנה כמה מאות ואלפיים עונות, ויתוסף לו תמורתם כמה מאות ואלפים מצוות , כי אפילו אם על -ידי -זה לא יתמעט לו בכל יום כי אם עשרה תבות של דבורים שלא כהנן שחסם את פיו מלדברם , גם -כן עולה יותר משלשת אלפים לשנה {ובזה פרשתי מה שאמרו חכמינו ז"ל {ערכין טו ,ב}: כל המספר לשון הרע , מגדיל עונות עד לשמים , שנאמר וגו' , ופרושו :כל מי שמרגל בעוון זה, מתרבה מזה גופא עונותיו מאוד }, ולמצוות יחשבו לו לעולם הבא אותן , התבות ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {קדושין לט ,ב}: ישב אדם ולא עבר עברה ,נותנין לו שכר כעושה מצווה ,ועל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה וכו' {הגר"א באגרתו }וגם ממילא יבוא על -ידי -זה לידי כמה מידות קדושות ,וכמו שכתבנו בשער השני מספר הזה,

ובפרט אם יש לו עת קבוע לתורה בבית -המדרש - כמה יועיל מידת שמירת הלשון ללמודו שלא יתבטל , דאי לאו הכי יהיה פסקי ,וידוע גודל העונש שיש על זה, כמו שאמרו חכמינו ז"ל בעבודה זרה {ג,ב}: כל הפוסק מדברי -תורה ועוסק בדברי שיחה , מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר {איוב ל,ד }: "הקוטפים מלוח על שיח {דברים שנתנו בלוח ,עלי שיחה בטלה } ושורש רתמים לחמם ", והוא מידה כנגד מידה , שאם היה לומד התורה ,היה מתקיים נפשו לעתיד לבוא לנצח על -ידי אור התורה הקדושה , שאורה אינה שורפת , חס ושלום להנפש ,ואדרבה , היא מזון נצחי להנפש " כמו הלחם שמזין לגוף בימי חייו ,ועל -כן נקראת התורה בשם 'לחם ' ,כמה דכתיב {משלי ט ,ה}: "לכו לחמו בלחמי וגו'".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר