מאגר ספרי קודש

י'ז אלול שמיעה לתועלת

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

343 יום

י"ז אלול

שמיעה לתועלת

כשם שיש מקום להתיר סיפור רכילות {שבדרך כלל היא אסורה} כשמכוונים לתועלת , כן יש מקום להתיר שמיעת רכילות אם השומע באמת ובתמים מאמין שידיעת הדברים הללו חשובה לו ביותר , בגדר זה נכללים דברים היכולים לסייע לשומע להתגונן מפני אחרים המתכוננים להזיק לו ,או לשמוע דברים היכולים לסייע בתיקון הנזק שכבר נגרם לאותו אדם או לאחרים ,

במקרים כאלו לא ייחשבו הדברים בגדר רכילות אלא כדיבור המכוון לתועלת ,


"שכל יום ניתן לו מאת הבורא יתברך בחשבון מצומצם .... ולא יכול לפטור עצמו ביום זה ע"י יום שאחריו "

בס"ד

פירוש הלכה י"ז אלול מחזור ב'

היום לעשותם

כללו של דבר : האדם צריך לידע שבא לעולם הזה , רק על זמן מיוחד בשביל תורה ומצוות , ועתיד הוא לחזור לעולם העליון לקבל שכרו , וכמו דכתיב {דברים ז,יא}
:"אשר אנוכי מצוך היום לעשותם ", , ואמרו חכמינו ז"ל {עירובין כב ,א}: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ,אכן היצר מפתה לאדם בבחרותו ,שעוד יש לו שנים הרבה לחיות: ובאמת טעות הוא ,כמו שכתבנו למעלה , שכל יום נתן לו מאת הבורא יתברך בחשבון מצמצם {וכמו דכתיב {איוב ז, א}: "הלא צבא לאנוש עלי ארץ"} ,ולא יכול לפטור את עצמו ביום זה על ידי יו שאחריו ,והאדם בעולם הזה הוא כמו איש שבא לגור בארץ רחוקה על זמן מיוחד , וכמו דכתיב {תהילים קיט ,יט}: "גר אנכי בארץ , אל תסתר ממני מצותיך ", וצריך לחוס על כל יום ויום שלא ילך לבטלה,

ואמרתי משל נמרץ על זה: איש אחד , בשביל רב עניותו עזב מולדתו לגור בארץ רחוקה {אפריקה וכדומה } כדי להחיות בני -ביתו ,והיה שם איזה עשרות שנים , והיה עצלן גדול בטבעו והולך בטל בתמידות , ופגעהו איש אחד ממכיריו מעירו ושאלו : למה אתה הולך בטל , ולא תראה להשתכר ,שעל זה היתה נסיעתך ? והשיב לו :מה תתפלא עלי? עוד יש לי שהות , כי מיום ביאתי לפה הוא עדין רק בעשרים שנה ! ויען רעהו ויאמר לו : האם חסר דעה אתה ? אפילו אם היית אזרח מפה והיית הולך בטל בתמידות , גם -כן אין זה דרך יש לפני איש , כידוע לכל : ובפרט שאתה גר בפה , ועזבת ארץ מולדתך לבוא לפה ולהשתכר מעט ולחזור למקומך- היה לך להתבונן על כל יום ויום לחפש איזה דבר להשתכר באשר תמצא , ולא ילך שום יום לבטלה : ואתה משיב שאתה בסך הכול פה כעשרים שנה- תשובה כזו היא שיכה לשוטים ולא לאנשים !
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר