מאגר ספרי קודש

י' אלול דיבור לתועלת - סיכום

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות:תועלת

336 יום

י' אלול

דיבור לתועלת : סיכום

לאחר דיון בדיניח דיבור לתועלת הן ביחס ללשון הרע והן ביחס לרכילות , מתברר שאין קיצורי דרך בהחלטה האם לומד דברים כשמכוונים לתועלת , הימנעות מדיבור בשעת ספק יכולה להיות נכונה כשמדובר במצבים שאינם לתועלת , אבל כשחייו של משיהו אחר , או איכות חייו תלויים על חוט השערה , יתכן שהאדם יידרש להתערב בענין , חייבים ללמוד היטב את פרטי כל שבעת התנאים הנדרשים לסיפור גנאי כשמכוונים לתועלת {נמנו לעיל , יום 80 }, או לפחות להיות בקשר עם אדם מוסמך הבקיא היטב בענינים אלו ,


" וכמו שראינו במצוות שופר שכל אחד רץ לקימה , כן צריך להיות בכל המצוות לרוץ אחריהן ולשמוח בקיומן "

בס"ד

פירוש הלכה י' אלול מחזור ב'
סור מרע ועשה טוב

והנה עד כה דברנו אודות התחלת הפסוק {תהילים לד , יג-יד} "מי האיש החפץ חיים וגו' , נצור לשונך מרע וגו' , ועתה נבאר בעזר השם את סוף הפסוק {שם טו}: "סור מרע ועשה טוב ", מה ששיך לרישא דקרא "מי האיש וגו' " ואען ואמר :ידוע הוא מה שאמרו חכמינו ז"ל {תנחומא {הישן } מצורע ה}: בבאור הפסוק הזה: "מי האיש החפץ חיים "- בעולם הבא "אהב ימים לראות טוב " -בעולם הזה , "נצור לשונך מרע וגו' , סור מרע ועשה טוב " ונקדים לזה מה שאמרו בשם הגר"א על הפסוק {ישעיה ג י"יא }: "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו ,אוי לרשע רע , כי גמול ידיו יעשה לו " בצרוף הקדמה לזה ,כי המצוות שבין אדם למקום כשמקימן ,עיקר שכרן בעולם הבא ,וכן ענשן כשעובד עליהן : והמצוות שבין אדם לחברו ,שהוא מיטיב בזה, לבני -אדם , מקבל שכרו גם בעולם הזה, וכן כשעובר עליהן , לבד ענשו השמור לו לעולם הבא , נענש גם בעולם הזה בעבור שבמעשיו הצר לבני -אדם , ושם צדיק ורשע מנח על ענינים שבין אדם למקום , ושם טוב ורע מנח על ענינים שבין אדם לחברו ,

ובזה יבאר הפסוק על נכון :" אמרו צדיק כי טוב ", היינו שבמעשיו היטיב גם לבריות , "כי פרי מעלליהם יאכלו ,אוי לרשע רע " היינו שהוא רע גם בין אדם לחברו ,"כי גמול ידיו יעשה לו ", ועתה יבוא גם הפסוק הנזכר לעיל , :" מי האיש החפץ חיים " בעולם הבא , "אוהב ימים לראות טוב" גם בעולם
הזה - "סור מרע והיינו מעשות רע} ועשה טוב " , היינו גם המצוות שבין אדם לחברו ,להיטיב לזולתו , ועל -ידי -זה יראה בימיו טוב גם בעולם הזה, והנה "סור מרע " כולל כל הענינים של רע :גזל ,וחמס, ואונאה , ורבית ולהונות לזולתו , ולהלבין פניו וכדומה..
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר