מאגר ספרי קודש

ו' אלול הפרת סודיות

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : תועלת

332 יום

ו' אלול

הפרת סודיות

כאמור לעיל , אסור לגלות פרט שהופקד בידי האדם כסוד , וזה אבק רכילות {ראה לעיל , יום 136 }, תחום רגיש במיוחד שלא נדון בספר חפץ חיים הוא סיפור מידע סודי כשמכוונים לתועלת ,

אולם ברור שאם ההלכה דורשה מאדם לגלות דבר סודי ליחיד מסוים , ובמקום זה הוא מגלה את הדבר למישהו אחר , והוא עומד על כך שהדבר יישאר סודי , בקשתו לא תכובד אם ,לדוגמא ,מישהו המועמד ולשידוך מגלה לחברו בסוד שיש לו מחלה כרונית רצינית ,מחובתו של החבר לדאוג לכך שהצר השני ישמע על המחלה , אין הוא יכול לדרוש סודיות כשהתורה מחייבת אותו לגלות מידע כזה ,

מצב שני שבו ברור שחייבים לגלות סוד הוא כשפלוני סיפר לחברו על תכניתו הסודית לגרום נזק למשיהו , אי אפשר לדרוש סודיות כשעומדים להזיק לאחרים :


"ואף בעל לשה"ר הוא כן , כשיתפרסם לאנשים טבעו הרע , הכול ישנאוהו וישמרו עצמם ממנו פן יעשם לבוז ולחרפה "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ו' אלול מחזור ב'

הנחש כמשל

וכאשר נתבונן נמצא שהלשון הרע הראשון שבא לעולם היה על -ידי הנחש , ועל -ידי כפירה באלוהים חיים , שאמר לחוה {בראשית ג ,ד} :" כי ידע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ", וכפרוש רש"י כשם המדרש שאמר : כל אמן שונא את בני אמנותו : מן האילן הזה אכל וברא את העולם - אכלו אתם , ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים יוצרי עולמות וזהו גרם מיתה לכל באי עולם , וענשו היה מדה במידה ,שכל הבריות שונאים אותו ורוצים להרגו , וכמו שאמר הכתוב {שם טו}: " ואיכה אשית וגו' , הוא ישפך ראש " {מלבד שאר הענשים שהטלו עליו , שנקצצו רגליו , כמו דכתיב {שם יד}: "על גחנך תלך " , ומאלכלו עפר , כדכתיב {שם} "ועפר תאכול וגו' " } ונטל ממנו כוח הדבור , ואף בעל לשון הרע הוא כן : כשיתפרסם לאנשים טבעו הרע הכול ישנאוהו וישמרו עצמם ממנו, פן יעשם לבוז ולחרפה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר