מאגר ספרי קודש

ד' אלול אל תוכח לץ פן ישנאך

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

330 יום

ד' אלול

אל תוכח לץ פן ישנאך

ראינו לעיל שלפעמים התוכחה אינה מועילה ואף עלולה להזיק ולפיכך אין היא רצויה {ימים 43.72 ו-142}, יש עוד מספר גורמים שחייבים להביאם בחשבון בטרם מחליטים אם לפנות אל פלוני ולדבר איתו ביחידות לפני שמספרים דברים נגדו ,

במקרה שבו רגיל היחיד לעבור דרך קבע על מצווה מסוימת ומחפשים דרכים להשיבו מחטאו ולמנוע אחרים מללכת בעקבותיו -מובן וברור שהצעד הראשון הוא הצורך להוכיחו אין כל הצדקה לפירסום התנהגותו השלילית של אדם אם שיחה רצינית איתו עשויה לשכנעו להיטיב את דרכיו , גם כאשר ברור שאותו אדם לא יושפע מן התוכחה ,חייבים לפנות אליו ולדבר איתו אם לא יגשו אליו ישירות לפני סיפור הדברים עלול הדבר להתפרש שלא כהלכה על ידי אחרים כחנופה שיקרית {ראה לעיל יום 58 }ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ד' אלול מחזור ב'

התקון - למוד התורה

הנה יש עוד תקון הכללי המיוחד לפגם לשון הרע ,והוא למוד התורה ,
כמו שאמרו בערכין , דף טו, עמוד ב: אמר רבי חמא בר חנינא :מה תקנתם של מספרי לשון הרע? אם תלמיד -חכם הוא ,יעסוק בתורה , שנאמר {שם נ יח}: "עץ חיים היא למחזיקים בה", ומה דאמר הפסוק בלשון הרע קנה לו המות הנצחי ,להכי יעצו הכתוב , דמי שרוצה לרפואת את לשונו ,יאוכל מעץ החיים , דהוא התורה ,ואכל וחי לעולם , אך יזרז את נפשו מכאן ולהביא על -כל פנים להשמר מזה החטא : בדרך האדם שהכניס בשגגה לפיו עם הממית , ועוסק ברפואות לזה , שאין לו לאכול עוד הסם הממית , ובאופן זה יועיל לו הרפואה על העבר ,

ומה שלא הזכרתי דעת רבי אחא בר חנינא , שאמר שם : ספר ,אין לו תקנה , שכבר כרתו דוד ברוח -הקודש , שנאמר {תהילים יב,ד}:
"יכרח ה' כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדלות ": אלא מה תקנתן שלא יבואו לידי לשון הרע? אם תלמיד -חכם הוא ,יעסק בתורה וכו' -משום דלכאורה קשיא : היכי דמי
? אי בקש מחילה ופיס למי שספר עליו הלשון הרע ,מאי טעמא דמאן דאמר אין לו תקנה , בודאי נמחל לו העוון , כדמוכח ברוקח ,במאמר כוח , ואי לא פיס , מאיטעמא דמאן דאמר שנמחל לו על -ידי למוד התורה ,הלוא זה הוא מעונות שבין אדם לחברו? ונראה ,דבאמת באסור לשון הרע יש שני קלקולים : אחד ,מה שקלקל כזה לחברו והציק לו בזעם לשונו : ולזה בודאי אין לו מחילה עד שיפיסנו , כמו שכתב ב'שערי -תשובה ' לרבנו יונה {שער ג}, במאמר רז , וכמו שבארתי הדין ב'חפץ חיים ' {חלק א},
בכלל ד, סעיף יב , שני - מה שנפגם בזה כוח הדיבור שלו ,וירד על ידי זה מטה מטה ממדרגתו , וכמו שכתבנו לעיל בשער א ,פרק ז ופרק י.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר