מאגר ספרי קודש

כ'ט אב זה לעומת זה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

325 יום

כ"ט אב

זה לעומת זה

- תנאי ששי: כשיש דרך אחרת , אסור לספר את הגנאי ,

כמו באיסור לשון הרע , אסור לספר רכילות אפילו כשמכוונים לתועלת אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעים אחרים {ראה לעיל , יום 47 },

כמובן , שהגישה הישירה היא הקלה לביצוע ביותר , כאשר מודיעים לקרבן המיועד על התכנית הנרקמת נגדו ומאפשרים לו להתגונן מפניה , אך התורה רואה זאת כמוצא אחרון בלבד , במידת האפשר חייבים להגן על הקרבן מבלי שחלה אפילו יחשוד שמשיהו מתכונן להרע לו , {אפשרות זו אינה מעשית כאשר חשוב שהקרבן המיועד ידע לעמוד על המשמר מפני נזק הצפוי לו מיריבו כעבור זמן ,}


"אם אחד יעניש חברו באיזה דבר של עונש .....ידע בנפשו שאם הוא עבר ג"כ מכבר על זה הענין גופא , יענש עליו כמו על האדם השלום בתורת ה' ובמצוותיו "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ט אב מחזור ס'

קשוט עצמך

גם יתבונן האדם וידע שבעת שהוא מספר לשון הרע על חברו , גם למעלה מזכירין המלאכים את עונותיו ,כמו שכתב הרוקח {ס' חסידים סי' תרלג } בספרו , וכן איתא גם -כן באגדת משלי {יא כז }, גם צריך לחקות בנפשו את מה שכתב בסמיק בסימן רפג {מצווה פב, הנחה ו } בשם דיב"א דאפילו אלו שמצווה להרנן ,כמו הרודף אחר הזכור ואחר נערה המאדסה ואחר חברו להרגו - זה שהורנן צריך לזהר אחר -כך מאבק שלהם , כי אם חס ושלום , יכשל ההורנם בעברה כיוצא בהם יחשב לו אותו הנהרג לדם נקי , יראיה מיהוא שנענש בדמי בית אחאב , אף -על -פי שציוה לו הנביא בשם ה' להרגם ,לפי שנכשל בעברה של בית אחאב עד כאן לשונו,

ואף שטובה גדולה עשה בישראל , שאחאב עבר את הבעלים והעגלים , ויהוא השמיד את הבעל מישראל וישימם למחראות ,כמו שכתוב בקרא {מלכים "ב י , כז }: וגם כמה שהרגאת בית אחאב מצא חן בעיני ה' ,ונתן לו עבור זה מלוכה עד ארבעה דורות , כמו שכתוב בקרא {שם ל,} ועבודת העגלים שעבד יהוא אחר -כך בשננה היה {כמו שאמרו בסנהדרין , בדף קב {עמוד א }: יהוא צדיקא רבא הוה , אך שחותמו של אחיה השילני ראה וטעה }, ואף -על -פי - כן כיון שנשאר עדין אצלו מהעוון של אחאב , נענש כמו שכתוב בתחלת הושע {א ד}: "ופקדתי את דמי יזעאל {פרוש ,של בית אחאב שהרג ביזרעאל } על בית יהוא ",

ומדבריו של הסמיק נלמד , דהוא הדין לכל כיצוא בהם בין אדם לחברו ,אם אחד יעניש לחברו באיזה דבר של עונש - בהכאה או בהלבנת פנים או בספור לשון הרע עליו , אפילו אם כזה היה הדין עם המלבין והמספר , אף -על -פי -כן ידע בנפשו ,שאם הוא עבר גם -כן מכבר על זה העניין גופא ,או שיעבור לבסוף על זה ,יחשב ממילא צערו של זה האיש שהלבין פניו או שסיפר לשון הרע עליו לרם נקי , וענוש יענש עליו כמו על האדם השלם בתורת השם ובמצותיו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר