מאגר ספרי קודש

י'ד אב רכילות תוך כדי ההשתדלות

בס"ד

ספר חפץ חיים

אבק רכילות

310 יום

י"ד אב

רכילות תוך כדי ההשתדלות להימנע ממנה

אסור לומר לאדם "אני מעדיף שלא לספר לך מה אמר עליך פלוני" מכיון שמשתמע מכך שפלוני דיבר בגנותו של השומע , אם המדבר אכן באמת התכוון - אף כי בתמימות - להימנע מלספר רכילות ,הוא עובר רק על איסור אבק רכילות מדרבנן מכל מקום ,אם כוונתו היתה לרמח מדבריו על אותה גנות , הרי דבריו הם ממש רכילות והוא עובר על איסור מדאורייתא ,


" איסור הליצנות אחד מד' דברים שאין מקבלין פני השכינה "


פירוש הלכה י"ד אב מחזור ב'

ליצנות

ויש מחמת ליצנות דהינו שהרגיל את נפשו לליצנות ולחברת אנשים לצים ,על -כן ממילא נמשך גם -כן להתלוצץ מאשנים ולזספר בגנותם , על -כן מי שרוצה לנקות נפשו , יתבונן בגדול אזסור הליצנות בכמה ענינים ,כי לבד שהוא חוטא בעצמו , שהוא אחד מארבעה ,דברים שאין מקבלין פני שכינה עבור זה, כמו שאמרו חזס"ל {זסוטה מב, א }, עוד הוא מחטיא את הרבים , שאין מספיקין בדיו לעשות תשובה על זה , כמו שאמרו חז"ל {אבות פ"ה מי"ח }, ולבד כל זה - ההתעזסקות בדברים בטלים ,אפילו אם לא היה בו דבר אסור , מאבד את העת , אשר יוכל לעסוק בהם בדברי -תורה ולקנות חיי עולם הבא , ונראה מדעתו שהוא מבזה בעיניו דברי השם ושכר עולם הבא ,כומו דאמרינן בפרק חלק {סהנדרין צט ,א} על הפסוק {בדמבר טז,לא {"כי דבר ה' בזה "- רבי נהוראי אומר: כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,

וילמד האדם דעת ממה שאנו רואין ביושבי בית האסורין ,כשמוליכין אותן לשופטאל בדרישה והחקירה ,הם שומרין את פיהם ולא יוציאו מפיהם אפילו תבה אחת שהיא שלא כראוי לפי ענין ההוא ,והם מקבלין על עצמן כל ההכאות והבזיונות ולא יודו על האמת , אף שיודעין בנפשם , שבין כך ובי כך לא יחיו חיי נצח , ואפילו אם יודו , קרוב הדבר שלא יומתו , כי מעוטא דמעוטא דמעוטא שנגמר דינם למיתה , אף-על -פי -כן -נקל להם לקבל על נפשם כל היסורין מחמת ספק ספקא של אריכת חיי שעה , ועל אחת כמה וכמה איך צריכין להתבושש אותן האנשים היושבים בחברת אנשי לצון כמה שעות ואין מי שמכה אותם ומכריחם לזה , ואם יתאפקו מלדבר דבורים , אסורים יזכו לחיי נצח , כמו דאיתא במדרש , שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול לשער.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר