מאגר ספרי קודש

ט' אב בגלוי וברמז

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

305 יום

ט' אב

בגלוי וברמז

כמו באופנים השונים של לשון הרע , כן גם בהלכות רכילות , אין הבדל בין רכילות הנאמרת במפורש לבין זו הנרמזת בלבד , דברים שהושמעו מהם שמות האנשים , הם עדיין דברים רכילות אם השומע יכול להכיר מתוכם את זהות האנשים המעורבים גם אסור להעביר דברי רכילות הנרמזים באמצעות תנועות , שפת סימנים או כל אמצעי אחר , כמו כן אסור להציג חומר כתוב או מוקלט אם ידיעת תוכנו עלולה לעורר שנאה בלב איש על רעהו ,


" אם נטלת את שאינו שלך , את שלך יטלו ממך"

פירוש הלכה ט' אב מחזור ב'

הגוזל את חברו

ומחברו יגרע תמורת זה ,כידוע , שמי שעושק לחברו הוא רק שוטה ורשע , דהשפעתו לא יתרבה ממה שנגזר לו בראש -השנה עבור זה שעשק לחברו , דתמורת זה שנוטל ההשפעה שבא או שעתיד לבוא ליד חברו ,ינטל ממנו השפעתו שנגזר לו בראש -השנה ,וסף דבר יהיה שממון העול יכלה גם את יתר הפלטה ,השפעה הכשרה שיש לו מכבר ,כמאמרם ז"ל בסכה , דף כט {עמוד ב}, מפני ארבעה דברים נכסי בעלי -בתים יורדים לטמיון ,וקחשיב אחד מהן ,מפני שפורקין על מעל עצמן ונותנין על חבריהן ,וכן איתא במסכת דרך -ארץ זוטא ,פרק ג: אם נטלת את שאינו שלך - את שלך יטלו ממך : ואיננו רק כמחליף השפעה כשרה באסורה ,שעתיד יהיה לתת דין וחשבון על כל פרוטה ופרוטה , במאמרם {ביק קיט ,א }: כל הגוזל את חברו שוה פרוטה , כאלו נוטל את נפשו , וגם הוא מטריח את הקדוש-ברוך -הוא להשיב גזלה לבעליו , כמאמרם {סנהדרין ח ,א }: אמר הקדוש-ברוך -הוא לרשעים :לא דין שאתם גוזלין ,אלא שאתם מטריחין אותו להשיב הגזלה לבעליו ! וכל הדברים האלו מרמז בתורתנו הקדושה בפרשת ויצא , דכתיב {בראשית לא ,יא}: "ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום ,יעקב וגו', שא נא עיניך וראה כל העתדים העולם על הצאן עקדים נקדים וברדים " {ובפרוש רש"י שם , שהיו המלאכים מביאין אותן מעבר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב}, פרוש : ושמא תאמר ,איך אני מותר לעשות דבר זה ,לטל מהשפעתו של לבן ולתן אליך ? לזה מסים המלאך : " כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך ", שהחליף את משכרתך עמך עשרת מונים ונטל השפעתך , לכן אני מחזיר אליך.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר