מאגר ספרי קודש

ה' אב עוקצנות ולעג

בס"ד

ספר חפץ חיים

301 יום

ה' אב

עוקצנות ולעג

אסור לספר לאדם החבר בקהילה מסוימת או באירגון מסוים , או כן למשפחה מסוימת שמישהו דיבר בלעג על קהילתואירגונו או משפחתו , שהרי זו רכילות ,הוא הדין גם במקרים בהם בני הקהילה , האירגון או המשפחה רגילים להתבדח על עצמם , הרי הם נפגעים כשהם שומעים זאת מפי אחרים , הוא הדין ביחס לבתי ספר , תלמידים הרגילים , להתבדח על כיתתם או על בית ספרם ,לרוב נפגעים כאשר זרים מתבטאים כך על מקום לימודם ,לפיכך , יהיה זה משום סיפור רכילות אם יספרו לתלמידים שמישהו דיבר בגנות בית ספרם ,

{יש לציין שכאשר תלמידים מתבדחים על בית ספרם , בדרך כלל כרוכים בכך דיבורי לשון הרע או לפחות אבק לשון הרע ,}

"איך יהי'ה מיצר ודואג תמיד מאין תהי'ה פרנסתי ומאין יבוא עזרי ... כמו שלא יצטרך בו המלך לדאוג אולי יחסר לו ככר לחם"

פירוש הלכה ה' אב מחזור ב'
דאת האדם לפרנסתו דאגת שוא

והנה ידוע שמניעת הכבוד מהקדוש -ברוך -הוא ,על -ידי שנמצאו איזה שוטים שכפרו בו ,או שמרדו בו ואמרו : מה בצע כי שמרונו משמרתו , הוא רק בזה העולם התחתון הגשמי ,אשר עיני בשר להם ,כי למעלה בעולם העליון כל המלאכים מכתירין את שמו יתברך ומכירין את כבודו איך שהוא מחיה אותם ומנהיגם ,כמו שאמר הכתוב {נחמיה }ט, ו }: "וצבא שמים לך משתחוים ", ונאמר {מ"א כב ,יט} : "ראיתי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו ": "שרפים עמדים ממעל לו וגו' ,וקרא זה אל זה ואמר וגו' " {ישעיהו ו ,כ"ג}ועבור זה נקרא הקדוש -ברוך -ההוא בשם 'צבאות',וכמו שמפרסם בכל התורה ,

וכאשר נתבונן היטב נראה באמת ,כי העולם הזה איננו איפלו כגרגר חרדל נגד העולמות העליונים כולם {כי עולמות הרבה יש למעלה כמו שאמרו חז"ל בעבודה זרה , בפרק קמא {דף ג ע"ב }, שהקדוש -ברוך -הוא שט בכל יום בשמונה -עשר אלף עולמות שלו ,ובפרט לפי המבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות }, ואין נחשב חס ושלום מרידתם למאומה ,ובתוך עולם הזה מצא הקדוש -ברוך -הוא את עמו ישראל ,שחביבים לו ביותר עד שנקראו לו בשם בנים , כמו שאמר הכתוב {דברים יד , א} : "בנים אתם וגו' ", וערבים עליו בקולם ,כמו שאמר הכתוב {שה"ש ב ייד }:"השמיעני את קולך ", ואיך לא נבוש בעצמנו אם לא נבטח ,חס ושלום , בשמו ,שהוא מחיה את כל העולמות , וכל המלאכים שנמצאים ,רבי רבבות בכל כת וכת? ולא ירד ,חס ושלום ,ואף מלאך אחד ממלאכים מעלה מעת ברא הקדוש -ברוך הוא את העולמות כולם ,להודיע שחסר לו מעט השפעה ,וידוע שיש מלאכים שמדתם כמה אלפים פרסאות ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל בלחין {צא ,ב}, שגבריאל מדתו שני אלפים פרסאות ,ממנה שכתוב בדניאל {י ו} כשראה את המלאך : " וגויתו כתרשיש ", מדתו שני אלפים פרסאות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר