מאגר ספרי קודש

ג' אב דעות שליליות

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

299 יום

ג' אב

דעות שליליות

היות וכל אמירת העלולה לעורר מדנים בין יהודים נחשבת בגדר רכילות , אסור לומר ליצרן או אפילו כשאותו מוצר בדרך כלל בלתי מקובל , כדומה לכך , אסור לולמר לדרשן או מרצה שהרצאתו לא מצאה חן בעיני פלוני או בעיני פלוני או בעיני מספר אנשים ,וכן אסור לומר לסופר או לאמן שאנשים מסויימים אינם מעריכים את עבודתו {אלא אם כן הדבר נחוץ כהחלט לתועלת }


"כללו של דבר , העולם ומלואו של הקב"ה .... בטח בה' ועשה טוב "


פירוש הלכה ג' אב מחזור ב'

מסובב הסבות

ואפילו אם הוא רואה שיש איזו אנשים שמבטלים לגמרי מלמודם ומצליחים בעסקם
יתבונן , היטב תמיד בענינם ויראה , שכמה פעמים יזדמן להם סבובים שיבוא עליהם גיס וכדומה מעניני הסבובים ויכלה הרבה מממונם על -ידי זה ,והוא מה שקבץ את המעות שאינו שלו {כמו שאמר הכתוב {ירמיה יז ,
יא }: " עשה עושר ולא במשפט ,בחצי ימו יעזבנו "}או בהזמן שאינו שלו , כי היה לו ליחד עת זה לתורה ולעבודתהשם ,כמה דאיתא באבות דרבי נתן ,פרק כט {ח"כ }, וזה לשונו , כל הבטול מדברי -תורה ,מוסרין לו בטלנין כנגדו {שיבטלו לו מעניניו שעמל בהן עד עתה } כגון אדי וזאב ונמר וברדלס ונחש , והגיסות והלסטים באים ומקיפין אותו ונפרעין ממנו , שנאמר {תהילים נח ,יב }: אך יש אלוהים שופטים בארץ ",עד כאן לשונו , והוא מידה כנגד מידה ,דתחת שהוא מבטל מתורה ועמל לאוסף הון רב , מוסרין לו בטלנין כנגדו שיבטלו אותו מעניניו שעמל בהן עד עתה , דאפילו אם אין הורנין אותו הארי והזאב ,נסבב לו על -כל פנים על ידם הפסד בממונו ,כגון שצריך לברוח מהן ולהפקיד את רכושו , או לרפואת את עצמו ממכותם : ופעמים רבות נסבב לו מן השמים יסורים רבים ומחלות גדולות ,עד שלבסוף מוציא אותן המעות שלא רצה לתן לצדקה ,וכמאמרם {במ"ר ט ,יג }: ביתא דלא פתוח לעניא ,פתוח לאסיא , וגם זה גופא בא לפעמים עבור בטול תורה ,וכמו שאמרו כחמינו ז"ל {ברכות ה, א }: אם רואה אדם שיסורין באי עליו , יפשפש במעשיו :פשפש ולא מצא , יתלה בבטול תורה ,ואם -כן , אחי ! למה לך לקבץ שאינו שלך , או לעכב מהמעות שאתה צריך לתן לחלקו של הקדוש -ברוך -הוא והיא הצדקה ,או לגזל מהזמן שתאה צריך ליתר לשמו של הקדוש -ברוך -הוא ולקבץ בזה הזמן מעות , אשר לבסוף תכרח להחזירם על -ידי יסורים וצרות {כגון גיסות ומחלות ,רחמנא לצלן וכנ"ל } ולשמוח אשר נפשך נשארת לו בחיים מהן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר