מאגר ספרי קודש

כ'ז תמוז החוטא בקביעת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

294 יום

כ"ז תמוז

החוטא בקביעות

איסור קבלת לשון הרע אינו חל כשהמדובר ידוע כמי שעובר כקביעות ובשאט נפש על איסור ידוע ,לפיכך , אם ראה פלוני כמו עיניו את אותו אדם שב ועובר על אותו איסור מספר פעמים , מותר לו להאמין שהחלה עבר על אותו איסור פעם נוספת , מתוך להאמין שהלה עבר על חטא אחר , כאשר אדם ידוע ומוחזק כרשע גמור שאינו שומר כלל תורה ומצוות , מותר לקבל עליו שעבר כל עבירה שהיא , אם אדם ידוע כחוטא בשוגג בקביעות העובר על איסור מסוים בגלל עצת היצר , מותר להאמין שעבר שוב על אותו איסור , אבל יש לדחות את הטענה שהפעם היה זה במזיד ,


" נושא עוון ועובר על פשע , ולמי נושא עוון ? למי שעובר על פשע "

פירוש הלכה כ"ו תמוז מחזור א'


המעביר על מדותיו

ונבאר דברינו :כי אפילו אם לא היו מוחלין לו בשביל זה אפילו על עברה אחת בשלמות ,ורק להקל ענשו - גם -כן כדאי הוא לו וכנ"ך : וכל -שכן אם מוחלין לו בשלמות עבור עברה אחת :" ועל אחת כמה וכמה בזה ,שידוע לנו שמוחלין לו עבור זה על כל עברות שיש לו ,אפילו לאותן הנקראים בשם פשע , רק שיזהר מכאן ולהבא שלא לעשותם ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {ר"ה יז ,א }: כל המעביר על מדותיו ,מעבירין לו על כל פשעיו , שנאמר {מיכה ז ,יח }: "נשא עוון ועובר על פשע" -למי נושא עוון ? למי שעובר על פשע,


אך מי שהוא רוצה שהקדוש -ברוך -הוא ימחל לו אפיל על פשעיו ,יזהר גם -כן שהוא לא יקפיד כלל ,אפילו יודע בודאי שעשה חברו נגדו במרד ובמעל ,זה נקרא פשע ,כמאמרם ביומא דף לו {עמוד ב} "פשעים" - אלו המרדים ,וזהו שדיקו :למי נושא עון ? למי שעובר על פשע {דבאמת הקדוש -ברוך -הוא מוחל לו אפיל על פשעיו ,כמו שאמרו ,מעבירין לו על כל פשעיו ,ונקט הכתוב "נשא עון ", משום סדר מדותיו של הקדוש -ברוך -הוא ,דקחשיב שהוא נושא עון וגם עובר על פשע ,וכמו שכתוב בתורה {שמות לד ,ז }: "נשא עון ופשע"}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר