מאגר ספרי קודש

ט'ז תמוז מי שאינם שומרי תורה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה לתועלת

283 יום

ט"ז תמוז

מי שאינם שומרי תורה ומצוות

כפי שראינו , אסור לשמוע דברי גנאי בכל מצב שבו המספר עובר על איסורי לשון הרע ורכילות בספרו את הדברים ,כשם שאסור לדבר לשון הרע על יהודי שאינו שומר תורה ומצוות אלא אם כן הוא ידוע כאפיקורוס ,כך אסור לשמוע לשון הרע המסופר עליו ,כפי שהחבר לעיל , כיום מוגדר היהודי הממוצע שאינו שומר תורה ומצוות כ"תינוק שנשבה ", קרבן הנסיבות והבורות ולא , חלילה , אפיקורוס , בפי שהחבר לעיל ,דיבור על אורח חייו של מישהו מסוים שאינו שומר תורה ומצוות כדי לחנך אחרים שלא ילמדו מדרכיו - נחשב דיבור לתועלת , והוא מותר ,לפיכך גם מותר לשמוע עליו דיבור מסוג זה ,

בדומה לכך , כשמפרסמים ברבים את התנהגותו הבלתי ראויה של יחיד באמצעי לחץ עליו שייטיב את דרכיו , מותר לשמוע זאת ,שהרי המטרה לעולם לא תושג אם הכול יחליטו להתעלם מהנאמר אודותיו ,


" הזהר והזהר מלנקום ולנטור את חברך כי את עצמך אתה נוקם ונוטר "


פירוש הלכה ט"ז תמוז מחזור ב'

אסור נקימה ונטירה

ולכן מצינטו כמה פעמים בדברי חז"ל , שאם אדם עושה חס ושלום עברה ,הואר מקלקל בזה לכלל ישראל ,שהם כמו גוף אחד , ואם יש לו כאב גדול באיזה איבר ,גם שאר האיברים אף - על -פי שאין כאבם גדול כל -כך ,אף -על -פי -כן יש להם הרגשה מאותו הכאב , וכעין שמצינו בויקרא -רבה ,פרשה ד {אות ו }: "שה מזורה ישראל " {ירמיהו נ,יז} - נמשלו ישראל לשה : מה דרכו של שה ,לוקה באחד מאיבריו וכולם מרגישים ,אף ישראל חאד חוטא וכלם נענשים ,תני רבי ישמעאל ,משל לבני -עדם שהיו באם בספינה , נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו , אמרו לו חבריו : למה אתה עושה כן ? אמר להם : מה אכפת לכם , לא תחתי אני קודח ? אמרו לו : מפני שאתה מציף עלינו את הספינה וכו' ,עין שם , והוא מטעם הנ"ל,

ולכן אחי ,הזהר והזהר מלנקום ולנטור את חברך , כי את עצמך אתה נוקדם ונוטר : רק תחשוב בדעתך שמן השמים נסבב כל אלה עבור עונותיך : ומה לי אם נסבב הצער הזה על -ידי זה או על -ידי אחר ? ואם אקבל כל זה עלי באמת , ימחל עבור זה עונותי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר