מאגר ספרי קודש

ו' תמוז תגובה כהלכה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה

273 יום

ו' תמוז

תגובה כהלכה

על יסוד הכללים הקודמים ,מובן וברור שברגע שאדם שומע לשון הרע , עליו להפסיק מיד את הדובר , עדיף לשנות בעדינות את נושא השיחה ובכך למנוע המשך דיבורי לשון הרע ,יש לומר לדובר שהדברים שאמר היו אסורים ,יש לעשות זאת מיד , על אתר , אם אי בכך כדי להביך את הדובר ,אם עלולה להיגרם לו מבוכה יש להוכיחו בצינעה בהזדמנות אחרת ,

אם אין השומע יכול לשנות את הנושא עליו להתרחק מן המקום ,כשאין ביכולתו לקיים את מצוות התוכחה ,הוא בכל זאת חייב להימנע מן החטא שבשמיעת לשון הרע , אם אינו יכול לעזוב את המקום ,לפחות יעשה כמיטב יכולתו להתעלם מן הנאמר ויפגין בארשת פניו את זעמו על כך , ודאי שלא יראה שום סימן כאילו הוא נהנה מן הדברים ,"ולא יקשה על האדם {אלא }רק בתחילה "

פירוש הלכה ו' תמוז מחזור ב'

רק ההתחלות קשות
וזה כבר נבחן בכור הנסיון , שנצירת השלון הרע והאזנים משמיעת דבורים אסורים לא יקשה על האדם רק שבועות אחדים ,כי אחר-כך בראות העם שזה האיש ימאן לדבר ולשמוע לשון הרע וליצנות ושאר דבורים אסורים ,יחדל כל מספר מלספר עוד לאיש בזה איזה עניין שנוגע לאסור הזה ,וילך עם הסחורה הזו של לשון הרע ורכילות למי שירצה ללקחו , בראותו כי לא לכבוד ותפארת יהיה לו בעיני האיש הזה , כי יחשבנו עבור זה לבעל לשון הרע או ללץ ,וכמעט שהוא לא יצטרך לשמור עצמו עוד מלשמוע ,כי הבעלי -לשון ,הרע בעצמם כשיספרו איזה מעשה , ישמרו אותו אם הוא עומד במסוך להם לא יספרו ,כי יגורו לנפשם , פן יקלקל השומע הזה את סחורתם בעיני שאר הקונים ,ולא יקשה על האדם רק בתחלה ,שיסכים בלבו באמת על עניין הזה וכנ"ל וכל זה נכנס בכלל מה שאמרו חכמינו ז"ל במועד -קטן , דף ה {עמוד א}, השם ארחותיו בעולם הזה ,זוכה בישועתו של הקדוש -ברוך -הוא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר