מאגר ספרי קודש

כ'ג סיון הצעת שידוך

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

260 יום

כ"ג סיון

הצעת שידוך -האיזון הנכון

לאור האיסור להוליך שולל את הזולת {ראה לעיל , ימים 90 -88} עלול אדם להחליט שלא להציע בכלל הצעות שידוכין ,אחרים עלולים להסיק שעליהם להזכיר כל מגרעת וכל חסרון של המועמד כדי שלא יהיו אשמים בעיוות האמת , אך מעט מעשי חסד יכולים להשתוות לזה של סיוע בהקמת בית בישראל , אדם הסבור שבחור מסוים מתאים לשידוך עם בחורה מסוימת ,טינו אחראי לברורים על הצדדים ועל משפחותיהם בטרם יעלה את ההצעה זוהי אחריותם של הצדדים המעורבים ושל הוריהם , מכל מקום האיסור שלא לתת מכשול בפני עוד ולא להשיא עצה שאינה הוגנת מחייב להימנע מהצעת שידוך אלא אם כן :

א} הוא מאמין שלאור הנתונים הנמצאים בידו על אישיות שני הצדדים הם מתאימים זה לזה ,ולא ידועה לו כל סיבה שבעטיה תיגרם להם עגמה נפש בעקבות ההתקשרות ההדדית ,

"אשרי האיש .... אשר לא הלך בעצת רשעים "

"פירוש הלכה כ"ב סיון מחזור ב'

מעלתם של בני קורח

וכמו דמצינו בבני קרו שלא נמשכו אחר אביהן אף- על -פי היה בזיון לאביהן , עליכן נמלטו מהעונש שבא על אביהן ,על -כן נמלטו מהעונש שבא על אביהן וכמו דאיתא בילקוט ,{ריש } פרשת קורח וזה לשונו :זהו שאמרו הכתוב {תהילים א ,א } :"אשרי האיש "- אלו בניו של קדח ,"אשר לא הלך בעצת רשעים "- שלא הלכו בעצת אביהן ,שנאמר {במדבר טז , כו }"סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ": ובדרך חטאים לא עמדי ", שנאמר {שם יז , ר"ח ויקהלו} :ומה זכות היה בידן של בני קורח שנצלו {פרוש ,מהעונש שבא את פניהם בקרקע, אמרו :אם נעמוד מפני משה רבנו ,אנו נוהגין בזיון באבינו ,ישיבה תקום :: מוטב שנעמוד מפני משה רבנו אף- על -פי שאנו נוהגין בזיון באמינו ,באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה , עליהם אמר דוד {תהילים מה ב}: "רחש לבי דבר טוב ", מזה יש לידע ,דאם לא ימשך ,אחר עצת אביו במחלקתו ,לא יתפש ברשתו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר