מאגר ספרי קודש

י'ז סיון כשרות

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

254 יום

י"ז סיון

כשרות

תחום רגיש ביותר לענין דיבור לתועלת הוא תחום הכשרות ,

העלאת ספקות כאשר למהימנותו של הכשר מכלי להתבסס על ידיעות מהימנות נחשבת לדיבור לשון הרע , אם יש למישהו סיבה לפקפק בהידורו של הכשר מסוים , עליו לדון על כך עם רב מוסמך שיוכל להדריכו מה הם הצעדים הבאים שעליו לנקוט , גם אם רב אחד סוכר שאין לסמוך על אותו הכשר לגמרי הרב המקומי הוא זה שיחליט על מהימנותו של הכשר עבור בני קהילתו ,או יפנה אותם ,לפוסק ידוע אשר יחליט בענין ,

כשמתעוררת שאלה בדבר מצרך של יצרן יהודי מקומי שומר מצוות ,הנוטל אחריות על כשרות מוצריו ואינו נתון תחת פיקוח למתן הכשר ,יש לנקוט בזהירות מירבית לפני שמכריזים שאותו מוצר אינו כשר ,


" כל העושה מריבה עם רבו כאילו עושה עם השכינה "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ז סיון מחזור ב'

והדרת פני זקן

עודאמרינן {סנדהרין קי ,א} אמר רבי חסדא: כל החולק על רבו {פרוש שגורם בהמשכת דבריו שגם ארחים יחלקו על רבו }, כחולק על השכינה ,שנאמר {במדבר כו,ט} "בהצתם על ה' " , ואמר רב חמא בר חיננא :כל העושה מריבה עם רבו , כאלו עושה עם השכינה , שנאמר {שם כ,יג} : "המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' ", עוד איתא שם בהאי ענינא :אמר רב חנינא בר ספא : כל המתרעם על רבו , כאלו מתרעם על השכינה שנאמר וגו' , אמר רבי אבהו , כל המהרהר אחר רבו , כאלו מהרהר אחר השכינה , שנאמר וגו' , וארבע מדרגות דקחשיב הגמרא למטה -להודות לנו דאפילו ההרהור לבד הוא גם -כן אסור גדול ,

ומה גואלו האנשים שנקל בעיניהם לחלוק על הרב ואב -בית דין שבעיר ולבזותם ,ואינם חרדים מעונש הגדול המעתר לבוא עבור זה לעולם הבא , כמו שבארנו : וגם בעולם הזה לא ינצלו מן השפטים הרעים עבור זה ,בוא וראה מה דאיתא במדרש רבה , פרשת בהעלתך {במ"רטו ,יג }על הפסוק {ויקרא יט ,לב }" והדרת פני זקן ", שהוא קאי על חכם , כדאיתא בקדושין ,דף לב {עמוד ב}, וזה לשונו, ואיזהו הדור שאמרה תורה 'והדרת' ?שלא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו ,ולא יהא סותר את דבריו כו' , שכל מי שאינו נוהג ברבו כל המידות האלו נקרא רשע לפני המקום , ותלמודו משתכח , ושנותיו מתקצרות , ולבסו, הוא בא לידי עניות , שנאמר {קהלת ח , יג}: "וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל , אשר איננו ירא מלפני אלוהים ", עד כאן לשון המדרש , והנה המדרש אירי אפילו אם אינו מהדרו כראוי ,וכל -שכן אם הוא ממשיך עליו מחלוקת מאנשי עירו , בודאי יענש בכפליים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר