מאגר ספרי קודש

י'ב סיון נזק אפשרי

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת סיוע לקרבן

249 יום

י"ב סיון

נזק אפשרי

שלא כמו במקרים אחרים של דיבור המכוון לתועלת הגנה על אדם מפני נזק אפשרי מותרת אפילו כשהמידע איננו ממקור ראשון ,אם אדם שומע במקרה שיהודי אחד מתכנן להזיק לזולתו ,מותר להזהיר מפניו את הקרבן המיועד במקרה כזה ,שבו מבוססים החשדות על עדות שמיעה ,אסור להציג את הדברים בתור עובדות יש לומר בצורה ברורה שהדאגה נובעת מידיעות מכלי שני, שלא אומתו :"שמעתי כך וכך , ואפשר שהוא אמת ,

ונכון לחוש ,

החפץ חיים מביא שלמרות שהנמנע מלהזהיר את חברו מפני סכנה המרחפת עליו עובר על "לא תעמד על דם רעך " ,הרי אין הדברים אמורים במצב שבו האדם אינו מסוגל לוודא באופן אישי שאותה סכנה אכן קיימת מכל מקום , מן הראוי להעביר אפילו מידע מכלי שני אם יש סיכוי שעל ידי כך יינצל משיהו מפני נזק ,

"והנה אם באנו לבאר גודל הקלקול של מחלוקת , יכלה הזמן והם לא יכלו "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ב סיון מחזור ב'

בעל מחלוקת

והנה אם באנו לבאר גודל הקלקול של מחלוקת ,יבלה הזמן והם לא יכלו , כמו שכתוב בצועת הרמב"ם, וזה לשונו , : נביאים נבאו , וחכמים חכמו ויוסיפו לספר דעת המחלוקת ,ולא הגיעו לתכליתה ,אך אעתיק איזה מאמרים בקיצור נמרץ , כדי שמזה יוכל המשכיל להתבונן בדרך כלל עון המחלוקת ,

וזה לשון המדרש -רכה , פרשה קודח {פרשת יח , ד}: אמר רבי ברכיה : כמה קשה המחלוקת ,שבית -דין של מעלה אין עונשין אלא מעשרים שנה ומעלה ,ובית -דין של מטה - משלוש -עשרה שנה ומעלה , ובמחלוקת של קודח תינוקות בן יומן נבלעו בשאול תחתית ,שנאמר {במדבר טז ,כז}: " ונשיהם ובניהם וטפם ", "וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה " {שם לג}, שנו רבותינו : ארבעה נקראו רשעים : הפושט יד על חברו להכותו אף-על -פי
שלא הכהו , שנאמר וגו' , : והלוה ואינו משלם וגו' : ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש לפני מי שהוא גדול ממנו , שנאמר וגו' : ומי שהוא בעל מחלוקת שנאמר {שם כו }: : סורו נא מעל אלהי האנשים הרשעים האלה ", עד כאן לשון המדרש,

ואם -כן , כמה יש לו לאדם להתבייש מעצמו כשיודע בנפשו שהוא סבב את המחלוקת ,דהלוא אם יקראהו חברו רשע אפילו בינו לבין עצמו , שלא הגיע לו על -ידי -זה שום בזיון , אף- על -פי כן ירד עמו לחייו עבור זה : וכל -שכן כזה שגרם לעצמו שיקרא שמו רשע עבור זה - כמה מהכלמה והחרפה ישיגהו אחר -כך למעלה כשיתפרסם שמו זה הטוב בפמליא של מעלה לפני אלף אלפים ורבי רבבות מחנות קדושות , כמו שכתבו הספרים הקדושים , שכל עניניו של האדם נכרזין ונתפרסמין למעלה לפני כל {לבד ענשו העצמי של מחלוקת } ,וזהו כוונת חכמינו ז"ל באבות {פ"ב מי"ג } : ואל תהי רשע בפני עצמך.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר