מאגר ספרי קודש

ח' סיון זכויותיו של הקרבן

בס"ד


ספר חפץ חיים


לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

245 יום

ח' סיון

זכויותיו של הקרבן

ראינו לעיל {ימים 66 -63} שאפילו כשברור לאדם שמישהו הזיק לזולתו מבחינה כספית , אסור לו לנסות להשפיע על עשיית הצדק מחוץ לגדרי ההלכה הדברים חלים לא רק על עד , אלא גם על הקרבן עצמו,

אם אדם מרגיש שהוא נפל קרבן לחוסר הגינותו של פלוני , ולאחר שברר את אמיתות העובדות הוא מגיע למסקנא שיש לו בסיס מוצק לתביעה נגדו ,
אסור לו לספר ברבים על המזיק כדי להשיג פיצוי על הפסדיו , עדיף כי יתעמת באופן פרטי עם אותו יחיד , ובמקרה הצורך ישאל בעצת רב , במידת האפשר ישתדל שלא להזכיר את שמו של המזיק באזני הרב,

אסור למי שהיה עד למעשה לגלות לקרבן את זהות האשם במעשה ,אם יש מקום לחשוש שהקרבן ישתמש בדרכים שאינן על פי ההלכה כדי לקבל חזרה את כספו,
"איזהו חכם הרואה את הנולד "פירוש הלכה ח' סיון מחזור ב'

כיצד להמנע ,וכיצד לשוב בתשובה ,

ומה -טוב ונכון להתנהג כמו ששמעתי שחכם אחד ועץ לאוהבו , שלא יעמוד בשום פעם בקיץ בשבת -קודש אחר סעודה שלישית סמוך לבית הכנסת ולבית המדרש לספר לאחד איזה דבר ,כי משנים נעשה שלושה ומשלושה , - ארבעה חמשה ,שישה עד בשבוע העברה , ואי אפשר שלא יבוא על -ידי -זה ללשון הרע וליצנות , וכל זה נעשה בגרמו של ראשון שהביא לכל זה , על -כן החכם עיניו בראשו , ומי שקלקל עד עתה והחטיא את הרבים בענין זה , ורוצה לתקן את נפשו ,ידוע מה שאמרו חכמינו ז"ל {ע"פ תנחומא בשלח כד }: הצדיקים , באותו דבר שחוטאים ,בו מתרצים ,על -כן תחלת הכול ירגיל את עצמו להתרחק מלישב בחבורות אנשים - נגד טבעו שהיה לו עד עתה ,וכמו שכתב השל"ה {תורה שבכתב פ' קדושים ,דף עת ע"ב} רמז לזה מפסוק {ויקרא יט ,טז }" לא תלך רכיל בעמיך " שפרושו :אתה רכיל ,עצתך שלא תלך בעמיך ,וגםיראה לזכות את הרבים בלשונו ולהוכיחם ולזרזם לתודה ולמצוות ולהביא שלום בין אדם לחברו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר