מאגר ספרי קודש

ו' סיון נטילת הדין לידיים

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

243 יום

ו' סיון

נטילת הדין לידיים

ראינו שמותר לבית הדין הרבני להפעיל אופנים מסוימים של לחץ חברתי עדי לשכנע אדם המעורב במחלוקת להישמע להחלטותיו , אולם ,אסור להשתמש בלחץ חברתי כדי לעקוף את תהליכי הדיין ולכפות על גנב להחזיר את הגנבה , אין ליצור בקרב הציבור עמדה במחלוקת ממונית המבוססת אך ורק על דבריו של יחיד , , מותר לציבור לנקוט אך ורק על דבריו של יחיד, מותר לציבור לנקוט עמדת רק על יסוד פסק של בית הדין , לפיכך מן הראוי לוורא ששני הצדדים יבואו לפני בית הדין , אבל אסור ליטול את הדין לידיים ולהפיץ ברבים ביחמה אישית מה שנראה בעיניו של היחיד בצדק הנדרש ,

"החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת ....."

ספר שמירת הלשון
פירוש הלכה ו' סיון מחזור ב'

בואו חשבון

ופן יפתה אותך היצר לאמר : הלוא חברי השומע ממני את כל הספורים שלי אינו חושב זה הלזק ,והראיה , שאינו שונאי עבור זה , ואדרבה ,הוא מראה לי פנים צהבות עבור זה ! אמשול לך משוללמה הדבר דומה ? לאיש אחד מן הגנבים ,שהתלבש את עצמו כאחד מנכבדי העם , ופגע באורח ונעשה לו באחד ממכיריו ושמח בראותו , ופתהו שילכו אל בית משתה היין להתענג , והוא להאורח והנה כבואם ,אמר להאורח : כמה מהשמחה יש לי עתה אחרי שזכיתי לראותך , וזה כמה שנים שלא ראיתיך ,ואין לי יום שמח כזה - על -כן אומר להבעל-הבית , שיגיש לפנינו מכל המעדנים שנמצא בבית משתהו , ואני אשלם בעד הכול ! והנה אחר אכילתם נשתמט הגנב מן הבית , ונשאר האורח לבד , וחיבו הבעלי -הבית לשלם בעד הכול , באמרו : כיון שאתה לקחת מידי, אין לי לידע מי סיעך באכילתך ומי הטעה אותך בענין זה !


והנה כל זמן שאכל ביחד עם הגנב , לא היה לו שום שנאה עליו ,ואדרבה , חשבו באחד מאוהביו , באשר שמהנהו על לא דבר ,אבל בעת שנצטרך לשלם הכול - כמה מהכעס והשנאה היה לו עליו עבור זה ,כן הדבר ,אחי ,בענין זה : בעולם הזה אינו מרגיש השומע ממך לשון הרע ומקבלו את ההשחחה אשר השחית לו בנפשו ,ואדרבה חושבך לאוהבו , שאתה מספר לו כל עניניך אבל כל זה הוא רק כל זמן שהחנות פתוחה והחנוני מקיף, אבל כשיבוא לעולם הבא ,לפני המגיד לאדם מה שחו , וימצא הפנקס פתוח ,וכתוב שם כל הדברים אשר שמע ואשר דבר על-ידי התחברותך הרעה, הצטרך לתן דין וחשבון על הכול ולהענש גדולים על הכול.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר