מאגר ספרי קודש

כ'ד אייר הרגיל לחטוא

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע "תועלת -סיוע למדובר

232 יום

כ"ד אייר

הרגיל לחטוא

במקרה של אדם הרגיל לחטוא והוא מתעלם לחלוטין דרך קבע ממצווה מסוימת יש להניח שאפילו מעשה המוטל בספק הוא בעצם עבירה על אותה מצווה , "בצדק תשפט עמיתך ", משמעו לנהוג בהגינות ,לא בתמימות,

באשר המסקנה היא שהאדם אכן עבר עבירה , חייבים לנסות להבין מדוע אותו אדם חוזר שוב ושוב על אותה עבירה ,אולי זה מחמת חוסר ידיעה -יתכן שהוא כלל אינו יודע שמעשה זה הוא אסור , או שאין הוא מכיר בחומרת האיסור , במקרה בזה , חייבים למצוא דרך להאיר את עיניו של האדם מכלי לפוגע ברגשותיו ,


"כל המספר לשוה"ר מגדיל עוונות עד לשמים "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ד אייר מחזור ב'

ולשון הרע כנגד כולן

עוד מצינו בערכין {שם }: אמר רבי יהושע בן -לוי : כל המספר לשון הרע ,מגדיל עוונות עד לשמים , שנאמר {תהילים עז ,ט} : "שתו בשמים פיהם גו' ", והוא שקול כנגד שלוש בעונות החמורות , כנזכר לעי ל בפרק ד, וכשם שהוא שקול כנגדם ,כן ענשו הוא גם -כן כנגד השלוש עונות החמורות : כמו שאמרו בירושלמי פרק א רפאה {ה"א דף ד ע"א } והובא דבר זה בסמ"נ {ל"ח ט ,דף ,טור א }, שעל ארבעה דברים נפרעין מן האדם בעולם ,הזה , והקרן קימה לו לעולם הבא ,ואלו הן :עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ,ולשון הרע כנגד כולן , וכעין זה כתבנו למעלה בפרק ו בשם ספר הקנה , שבעון לשון הרע נלקח בעניות ,ואיתא נמי בתנא -דבי -אליהו רבא ,פרק טו : המכים בסתר {פרש רש"י בפרשת תבוא {דברים כז ,כד } שזה מירי בלשון הרע }, ומחללי השם בגלוי ,והמזלזלין את חבריהן בדברים ,ומטילי מחלוקת -סופן להיות כקורח : עליהן הכתוב אומר {במדבר טז , לג}: "ותכס עליהם הארץ".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר