מאגר ספרי קודש

כ' אייר סיכום

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת

228 יום

כ' אייר

סיכום -ארבע מטרות ,שבעהתנאים,
בתנאים הבאים :

1} כשהכוונה לעזור לאותו אדם :או
2} כשהכוונה לעזור למי שנפגע מאותו אדם : או
3} להשקיט מחלוקת : או
4} לתת לאחרים אפשרות ללמוד משיגאותיו של אותו אדם , וזאת בתנאי ש:

א. הדברים מבוססים על מידע מהימן מכלי ראשון ועל בירור יסודי:
ב. נוסף על כך בדור שאותו אדם אכן לא נדע בהלכה : וכמו כן -
ג. נעשה נסיון להוכיחו אך הוא מסרב להיטיב את דרכיו :וכמו כן -
ד. הדברים שייאמרו יהיו אמיתיים ומדוייקים : וכן -
ה. כוונתו של המספר היא אך ורק לשם תועלת {ויש סיכוי סביר שהמטרה הרצויה אכן תושגע {וכמו כן


"כאשר ראו המרגלים שהעם פוסחים על שתי הסעיפים ... הוציאו דבה על הארץ "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ' אייר מחזור ב'

עצת היצר והשפעתו על המרגלים

ואף כאן , כשבאו לרגיל הארץ ,התגבר היצר עליהם לומר: לנצח עם רב כזה וגבורים כאלו ,צריך לזה זכות גדול ונורא ,אבל לא לאנשים כמונו , שזה מקרבו עשינו העגל ,וגם בשר תאוה {והגם שכבר עשו תשובה ,ובכו בכי , כדאיתא בפרקי דרכי אליעזר {פרק מו},שביום האחרון של ארבעים יום שעלה משה להר , שהיו יודעים שלמחר ירד מן ההר , לנו בתענית כל ישראל , והלכו למחר לקבל פניו ברדתו ובכו הרבה בכי ,ונתבשר להם שהקדוש -ברוך -הוא מחול להם ,ונקבע זה להם למחילה לדורות ,}ולזה אמרו {במדבר יג ,כדבש }:"באנו אל הארץ אשר שלחתנו ,וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה , אפש כי עז העם הישב הארץ וגו' וגם ילדי הענק ראינו שם , עמלק יושב בארץ הנגב" וכאומר : וצריך לזה זכות משה רבנו , עליו השלום כמו שהיה מכבדו וכאומר : מי יודע שיהיה עד שם ! כי היה להם גלוי דעת מנבואת אלדד ומידד {סנהדרין יז,א} ומלבד זה {במדבר שם כט}: " והחתי והיבוסי וגו' " וכאומר ,שלנצח כולם קודם שנבוא לארץ -ישראל צריך גם -כן לזה זכות גדול ,ובפרט לבוא אל העם בארץ -ישראל ולהתגבר שם עליכם ,
ויהס כלב את העם אל משה {שם ל }, ובפרוש רש"י ,שהשתיקם , שאמר: וכי זו בלבד עשה לנו בן -עמרם ? והלוא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן כו' , אלו בא הקדוש -ברוך -הוא עמנו בדין ,לא היה נקרע לנו הים ולא הוריד המן ,כי גם בים היה שלא כראוי ,כמה דכתיב {תהילים קו ,ז} "וימרו על ים בים -סוף ",: וכן על המן היה מתחלה תלונה ,וכן כל אותו העת עד כעת {וכמו שאמר משה רבנו , עליו השלום אחר -כך ,{במדבר יד ,יט } "יסלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה "} ואף כעת עלה נעלה לארץ -ישראל כמו שאמר משה ,וירשנו אותה כאשר נבוא שם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר