מאגר ספרי קודש

י'ט אייר והייתם נקיים

בס"ד


ספר חפץ חיים


לשון הרע:תועלת

227 יום

י"ט אייר

והייתם נקיים

כאשר ניצב אדם בפני מצב שבו חייב להימסר המידע השלילי , עליו להסביר מדוע הוא אומר דברים שבדרך כלל אסור לאומרם ,כך שהשומע יבין שאין כאן עבירה על איסור לשון הרע ,אסור לספר דברים שעל ידיהם יחשבו שהוא מדבר לשון הרע בשעה שאלו דברים שמן הדין מותר לספרם , ואם הביא עצמו לידי חשד זה , הרי זה בכלל אבק לשון הרע ,


"שדרך היצר להתהפך בתתבולותיו , ולכך הוא יושב על שני מפתחי הלב "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה י"ט אייר מחזור ב'

חטא המרגלים

ועתה נבאר מעט ענין המרגלים דלכאורה יפלא מאוד ,מהו הסוכה שהטעה אותם לירד פלאים כל -כך , והטעו את כלל - ישראל ? וביותר מזה , שאף הסנהדרין טעו כזה ,כדכתיב {במדבר יד ,א } " ותשא כל העדה ויתנו את עולם וגו' " , ופרש רש"י : סנהדראות, ויותר מזה ,שאמרו {שם יג, לא }: "כי חזק הוא ממנו ", ופרשו חז"ל {ערכין טו, א}, שכביכול אינו יכול להוציא כליו משם ,ואיך אמרו שטות כזה ? אכן כאשר נתבונן היטב נמצא ,שכל זה הטעות של מרגלים נמצא גם אצלנו מין יצר הרע זה : ונסביר זה הענין כסוף דברינו ,אף מתחלה נדבר אודות המרגלים שהלכו לרגל את הארץ , כי משה רבנו אמר {במדבר יג,יח } "וראיתם את הארץ מה הוא ", ופרש רש"י, יש ארץ מגדלת גבורים ויש ארץ מגדלת חלשים : יש מגדלת אכלוסין וגו' , "ומה הארץ השמנה הוא אם רזה וגו' ,ולקחתם מפיר הארץ " {שם כ }, כי הארץ כשאנו רואין פרותיה גדולים וטובים , היא מעלה גדולה ,וכן כשאנו רואין שהיא מגדלת גבורים וגבוהי קומה , וכן שעמה רב, הוא סימן שאוירה טוב מאוד , אבל כל זה הוא למי שמאמין בדברי השם שהבטיח לתת לנו את הארץ , ובודאי לא אדם הוא להנחם : אבל מי שמפקפק בעיקר הענין ומתחיל להסתפק ולחשוב שלנצח גבורי -כוח באלו ועם רב בזה צריך לזה זכות גדול מאוד , שיהיו הכול בגדר צדיקים וקדושים ,ואין לנו אנשים כאלו - כל מה שהוא רואה יותר בהמדינה שאנשיה רב מואד וגבורים וגבוהי קומה שצריך שצריך לתת להם מדיה לגבהן , הוא הכול חסרון אצלו , ונפל לבו על -ידי זה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר