מאגר ספרי קודש

ו' אייר שבח בפני שונא

בס"ד


ספר חפץ חיים

214 יום

ו' אייר

אבק לשון הרע

שבח בפני שונא

אופן אחר של אבק לשון הרע הוא לדבר בשבחו של אדם כאשר יש סיכוי שמישהו מהנוכחים יבוא על ידי כך לספר בגנותו , אסור לספר בשבחו של פלוני בנוכחות אנשים המוחזקים כשונאיו היות ומצוי מאוד שהם יגיבו על דברי השבח במתיחת ביקורת מגרעותיו,

לפיכך אסור לספר בשבחו של פלוני בפני רבים , היות ויש סיכוי סביר שלפחות אחד מן הנוכחים אינו רוחש לו ידידות ,

כמו כן אסור לספר בשבחו של איש עסקים בנוכחות מתחריו , אפילו אין הם נחשבים כלל כשונאיו ,

אין להרבות בשבחו של חברו , כי לעיתים קרובות עלול הדבר לעורר תגובות שליליות בקרב השומעים ,אפילו כשאין בהם כל שנאה כלפי האדם שעליו מדובר,"שכל זמן שהן שוי'ין בשלום זה עם זה שכינה ביניהן "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ו' איירמחזור ב'

כוח השלום

גדול השלום שהוא קודם לשבחו של מקום :כשבא יתרו אצל משה , מיד : "וישאלו איש לרעהו לשלום " {שמות יח ז } ואחר -כך - ויספר משה לחותנו את כל הנשים שעשה הקדוש -ברוך -הואלישראל ,

ולא עוד אלא שבכל המצוות הרשעים בעולם הזה ,
הקדוש-ברוך -הוא נותן להם שכרן בעולם הזה ,כגון עושר ונכסים ושנים וכבוד ושאר הטובות ,חוץ משלום שאינו נותן להם , שנאמר {ישעיה נז ,כא} :אין שלום אמר אלהי לרשעים ", ולא עוד ,אלא שהשלום נותנו הקדוש-ברוך -הוא שכר לצדיקים ,שנאמר {שם לב יז }: " והיהה מעשה הצדקה שלום ", ולא עוד ,אלא שבעלום מקרב את הגרים ובעלי -תשובה , שנאמר {שם נז ,יט }: "בורא ניב שפתים , שלום ,שלום לרחוק ולקרב אמר וג'ו",

גדול השלום ,שבכל המסעות כתיב {במדבר לב}: "ויסעו " ,ויחנו " ,שהיו חונים במחלוקת ונוסעים במחלוקת :כיון שבאו לפני הר-סיני כתיב {שמות יט ,כ }: "ויתן שם ישראל נגד ההר ", אמר הקדוש -ברוך -הוא :הרי השעה שאני נותן תורה לבני {ויק"ד ט ,ט} שכל זמן שהן שרויין בשלום זה עם זה שכינה ביניהן :וכן הוא אומר {דברים לג ,ה' }: "ויהי בישרון מלך בהתאסף גו' " - אימתי מלכותו ושכינתו מתקימת בישראל ? בזמן שכולן נעשין אסיפה אחת ,בואו וראו כמה גדול כוח השלום ,
שבכוח השלום העולם מתקיים ,שכך אמרו חכמינו ז"ל {אבות פ"א מי "ח } :על שלושה דברים העולם עומד "על הדין ועל האמת ועל השלום ,שנאמר {זכריה ח טז} "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וגו'" ולא עוד ,אלא בזמן שיש שלום בין הבריות , פרותיהן מתברכין , שנאמר {שם ח ,יכ }: "כי זרע השלום -הגפן תתן פריה וגו' " ,וכן הוא אומר {תהילים קמז , יד }: "השם גבולך שלום גו'".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר