מאגר ספרי קודש

ד' אייר רמזים שליליים

בס"ד


ספר חפץ חיים

אבק לשון הרע

212 יום

ד' אייר

רמזים שליליים

יש אשר אדם מדבר בצורה חיובית על פלוני, ואכן זו כוונתו ,אך מתוך דבריו אפשר להבין דברים שליליים ומזיקים , אדם זה אינו נחשב בהולך רכיל מדאורייתא מכיון שבדור שהן כוונתו והן דיבוריו כנים וחיוביים ,

אולם מדרבנן גם זה אסור , והדבר נכלל בגדר אבק לשון הרע , המופץ בשל חוסר זהירות,

צורה נפוצה של אבק לשון הרע , היא כאשר אדם משבח את זולתו באמת ובתמים , אך תוך כדי השבח הוא רומז על חסרון במעלה כלשהי של המדובר ,

"מי היה מאמין שפלוני יגיע עד כדי כך ?" היא אמירה שמשתמע ממנה בברור משיהו שלילי אודות פלוני ,אמירה כזו עליולה להביך אותו בהאמרה בנוכחותו והיא עלולה להסב לו נזק אף בהעדרו לפיכך ,היא אסורה ," ....ולא תתיאש לומר לא אוכל להשלים , אלא רדוף אחר השלום עד שתגיעהו "
בס"ד

ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ד' אייר מחזור ב'


מעלת השלום

כענין שנאמר "תהילים לד טו} :" בקש שלום ורדפהו "- בקשיהו לאוהבך ורדפהו עם שונאך, בקשהו במקומך ורדפהו במקומות אחרים ,בקשהו בגופך ורדפהו בממונך {פרוש ,שלפעמים ורדפהו לאחרים , בקשהו היום ורדפהו למחר ,ואל תתאיש לומר :" לא אוכל להשלים ! אלא רדוף אחר השלום עד שתגיעהו ,ואיזהו רדפית שלום ? כך אמרו חכמינו ז"ל , זה המדבר שלום בשעת המחלוקת ומבטל כבודו מפני הרבים ,כדרך שעשה משה רבנ ו ,עליו השלום ,שנארמ {במדבר טז ,כה } "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם ", והמבטל עסקיו ומטיל שלום בין איש לאשתו ,בין אדם לחברו ,בין רב לתלמידו , ואפיל הוא עושה סעודה לשניהן כדי להטיל שלום ביניהן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר