מאגר ספרי קודש

א' אייר הוצאת שם רע

בס"ד


ספר חפץ חיים

הלכות החלות על 2 סוגי לשון הרע


209 יום

א' אייר

הוצאת שם רע


כל אופני לשון הרע אסורים הם אפילו כשהדברים נכונים ומדויקים העובדה שדבר מסוים הוא נכון איננה פוטרת מן האיסור לדבר דברי גנאי או דברים העלולים להזיק ,{רק בתנאים מיוחדים ומפורשים מותר לומד דבר שאילולי כן היה נחשב כלשון הרע ,ועל כך ידובר בהמשך }

הוצאת שם רע -דהיינו סיפור דברים שאינם אמת - עוונה גדול יותר והיא גרועה מלשון הרע ,שהיא אמנם גנאי אך היא אמיתיה ,

סיפור דביר גנאי שביסודם הם נכונים אף נוספה להם הגזמה או אפילו שינוי קל של העובדות - גם הוא בגדר הוצאת שם רע ,


" האדם ... שהוא מספר ... הלשה"ר והרכילות ... נתעב ונאחל ... מהשומעים
חושדים אותו "בס"ד


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה א' אייר מחזור ב'

השלום כלי מחזיק ברכה

עוד יש מעלה גדולה וקדושה המסתעף משמירת הלשון , והיא מידת השלום כידועו שעל -ידי שמירת הלשון מסיר מעל עצמו קנאת אנשים וכל אחד יאהבנו וימסר לו סודותיו ולא ידבר עליו לעולם :

והוא מידה במידה כמו שראיתי כתוב בשם הראיז"ל,

ולהפך, מי שמדבר רע על חברו ומגנה אותו ,יסבב הדברים לבסוף שיגנו אותו גם -כן ,לבד ענשו שבעולם הבא וכן ראיתי כתוב בשם הקדמונים ,ונתנו רמז על זה {ויקרא כד ,כ }, "כאשר ית מום באדם כן ינתן בו " ויותר מזה , שאפילו בעיני האדם בעצמו שהוא מספר לפניו הלשון הרע והרכילות , נתעב ונגלח במאמרם ז"ל {סנדהרין כט ,א } סהרי שקרי אאוגריהו זלי, גם כל אחד מהשומעים חושדים אותו לאומר :עתה ספר על חברי לפני ,ועתה ילך ויספר לפני חברי עלי ! ונצא שמביא לידי שלום וכבר ידוע גדלת השלום ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל {במ"ר יא טז } שאפילו אם יש ,
חס שלום בישראל עוון עבודת אלילים , אך ששלום ביניהם ,אומר הקודש -ברוך -הוא בשמו , שהוא "שלום " ,כמו שכתוב {שופטים ו ,כג } "ויקרא לו ה' שלום ", ולהפך חס ושלום -נקרא בשם 'רע ' ,כומו שאמרו הז"ל {יל"ש משלי ר' תתקמט }: כל מי שמדבר עם חברו ,ואוכל שותה עמו ,ומדבר עליו לשון הרע - הקדוש -ברוך -הוא קורא אותו 'רע ' שנאמר {משלי יב ,כ }: " מרמה בלב חורשי רע :" וכל מי שאינו אוכל ושותה עמו ואינו נושא ונתן עמו {פרוש ,שלא קבל מאתו שום טובה }

ומספר עליו דברים טובים - הקדוש -ברוך -הוא קורא אותו 'שלום ' , שנאמר : וליעצי שלום שמחה".
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר