מאגר ספרי קודש

כ' ניסן בעלי תשובה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :דיבור מזיק

198 יום

כ' ניסן


בעלי תשובה

ראינו לעיל {יום 8 ] שאסור להזכיר שמישהו בעל תשובה , אם המדבר או השומע חושבים זאת לגנאי {בעוד שלמעשה אין זה כך }, על יסוד האיסור לספר בגנותו של אדם או לספר דבר העלול להזיקו או לפגוע בו ,מותר לספר שפלוני בעל תשובה אך ורק אם בנוסף לכך שהמדבר והשומע אינם רואים בכך גנאי גם בעל התשובה עצמו מדבר בגלוי על עבדו ואם עובדה זו תצויין בנוכחותו הוא לא ייפגע מכך : או {כאשר בעל התשובה רגיש בנוגע לעברו "

כשידוע שהשומע מיטיב לשמור סוד ולא יגלה זאת לעולם באזני אחרים ,


".... ולא חרבה ירושלים במקדש שני אלא בעוון מספרי לשה"ר שהי'ה ביניהם , בשביל שנאת חינם שהי'ה בהם "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ' ניסן מחזור ב'


הקדוש ברוך הוא מתעב לשון הרע


וגורמת לסלק את השכינה מישראל ,כמו שאמרו במדרש -רבה פרשת שופטים {פרשת ה ,ו } אמר רבי מונא :כל כל שאומר לשון הרע מסלק השכינה ממטה למעלה :תדע לך -מה דוד אומר? :" נפשי בתוך לבאום אשכבה להוטים ,בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה " {תהילים נז ,ד"ה}: מה כתיב אחריו :" רומה על השמים אלוהים וגו' " -אמר דוד : רבונו -של -עולם ,מה השכינה עושה למטה ? סלק השכינה לרקיע ,וכן איתא במדרש -רבה {סוף} פרשת תצא ,אמר הקדוש -ברוך -הוא : בעולם הזה ,על -ידי שהיה לשון הרע ביניכם ,סלקתי שכינה מביניכם {וכעין זה אמרו גם -כן בערכין {טו ,ב}: אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא :כל המספר לשון הרע ,אמר הקדוש -ברוך -הוא :אין אני והוא יכולין לדור בעולם ,שנאמר וג' , ולא חרבה ירושלים במקדש שנמי ,אלא בעוון מספרי לשון הרע שהיה ביניהם ,בשביל שנאת חינם שהיה בהם ,כמו שאמרו ביומא {ט ,כ} {ובגטין ,דף נו ,נז ,עמוד ב , בשם רבי אליעזר ,וכמו שפרש רש"י שם ,דבור המתחיל "והינו"},


והמסכסך בהלשון -הרע ורכילות שלו בין אנשים אהובים ועושה ביניהם מחלוקת ,חס ושלום , הוא מתעב עבור זה לפני השם ,וקשה העוון הזה יותר מעוון גאווה ושקר ושפיכת דם נקי כו' ,כמו שכתוב במשלי {ו, טז -יט} " שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו ,עינים רמות ,לשון שקר ,וידים שפכות דם נקי וגו', ומשלח מדנים בין אחים ": ואמרו חכמינו ז"ל היא השביעית הקשה שבכלן {ויק"ר טז ,א}.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר