מאגר ספרי קודש

י'ד ניסן 'עמיך'

בס"ד

ספר חפץ חיים

192 יום

י"ד ניסן

"עמיך"


התורה מצוה עלינו "לא תל רכיל בעמיך "

{ויקרא י"ט ט"ו } מהמלה "בעמיך " לומדים חז"ל שאסור לדבר לשון הרע על יהודי רק כאשר הוא עושה מעשה עמךכשהוא הולך בדרכו עם ישראל,

על פי זה אין האיסור חל על עיסוק במדרעותיו של רשע שהוא אכזר ורע ,אולם מי שחוטא מחמת חוסר ידיעה או בגלל אי יכולתו לעמוד נגד פיתוי אוי הוא נכלל בגדר "עמיך " ואסור לדבר עליו לשון הרע {אלא אם כן המטרה היא לשם תועלת ,כפי שיוסבר בהמשך }


"דכלל הוא בכל הענינים ,מידה בנגד מידה "


ספר שמירת הלשון פירוש הלכה י"ד ניסן מחזור ב'

הס קטגור :

והנה ידוע הוא דאתערתא דלעלא תליא באתערותא דלתתא ,לכן אם נמצא בישראל מידת השלום ,ואין בהם שום דלטוריא , מלמטה - גם למעלהאין השטן יכול לקטרג עליהם ,אפילו אל עוון החמור מכול , כגון עבודה זרה, ,חס ושלום ,כמו שכתוב במדרש שיר השירים {כמ"ר יא ז}, "חבור עצבים אפרים הנח לו" והכונה שכן הטביע הקדוש -ברוך -הוא בשטן שבאופן זה לא יוכל לגע בהן כלל ,וכן אמרו חכמינו ז"ל {ירושלמי פאה פ"א ה"א ,דף ד ע"ב}, שדורו של אחאד ,אף שהיו עובדי עבודה זרה ,היו יורדין למלחמה ונוצחין ,מפני שלא היה בהן דלטוריא : והריאה -שלא השלינו על עובדיה ,שהחיה את מאה הנביאים ,וכמו שהאדם כובש את עצמו ובולם פיו מלדבר דברי גנות על חברו ולעורר מדנים עליו ,כן למעלה אין המקטרג יכול לפתוח פיו לדבר קטגוריא : לא כן אם נמצא חס ושלום , דלטוריא בישראל מלמטה , - לבד מה שמעורר בזה למעלה הבעל דלטוריא על עצמו קטגוריא עבור עונותיו ,כמו שנכתב לקמן {פרק י} בשם רבותינו ז"ל ,הוא מעודד כוח הקטנוריא על כלל ישראל , שעל -ידי -זה בא השטן ומקטרג על ישראל עבור עונותיהם ותובע דין עליהם ,וכביכול מכרח להענישם עבור זה ,ומי גרם כל זה ? המספר לשון הרע מלמטה ,

והנה מכל זה נוכל להבין את גודל השנאה שיש להקדוש -ברוך הוא על המספר הזה ,דכמו שהאב , אף שהוא מכה לבנו ומוכרח למלאת רצון המספר לו ,כאשר שהוא מבין שהדבר אמת , מכל מקום נתעורר בלבו עבור זה שנאה גדולה על המספר ,בהתבוננו בו כי איננו מכון בספורו לתועלת בנו ,רק לקנתר עליו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר