מאגר ספרי קודש

ד' ניסן הכול לפי מדרגת האדם

בס"ד
ספר חפץ חיים

182 יום

ד' ניסן

לשון הרע דברי גנאי אוביקטיביים


הכול לפי מדרגת האדם

ישנם דברים הנחשבים לשון הרע כשהם נאמרים על אדם אחד , בעוד שהם נחשבים אפילו כשבח לגבי אדם אחר ,לדוגמא , אם אומרים על איש עסקים שהוא לומר תורה חמש שעות ביו הרי זה בודאי שבח ,מאידך ,אם אומרים זאת על אברך בכולל האמור להקדיש את כל שעות היו לעמל התורה - הרי זה גנאי עבורו , כך גם אסור לספר על סכום כסף שנתן פלוני לצדקה , אם סכום זה נחשב מקובל רק בקרב אנשים הדחוקים בממונם ,"

{עלולות להיות נסיבות שבהן אסור לספר דברים גם אם ברור שהם דברי שבח , לדוגמא , אנשים המרבים במתן צדקה לרוב אינם מעונינים שהדבר יפורסם ברבים , ,ראה 35}


"ואם אין בידו של אדם חכמה אין יכול ללמוד מוסר "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ד' ניסןמחזור ב'

חשיבות למוד הלכות שמירת הלשון

ואף "על -פי -כן ידע הקורא נעים ,כי אפילו אם ימצא הספר הזה חן בעיניו בעזר השם יתברך ,לא יחשוב דדי לו בידיעה החלק השלישי הזה לבד ,כי גם ידיעת השני חלקים ראשונים מכרחים המה להאיש החפץ בחיים , וכדאיתא במדרש משלי { משלי א ,ב }:" לדעת חכמה ומסור וגו'"-אם יש בידו של אדם חכמה כו' ,ואם הוא טעה בזה בעיקר בדין , לא יועיל לו שום מוסר ,כגון שחושב בעסקו על איזה דבר שאינו בכלל זגל - מה יועיל לו אם ילמד כל עניני המוסר שילהיב את לבו בגודל אסור הגזל - כיון שסבור שזה אינו בכלל גזל ? וכהאי גונא בשאר עניני התורה , על -כן צריך ללמוד את דיני התורה כדי שידע האסור והמותר , וגם ללמוד את עניני המוסר , המביא את האדם לידי יראת השם יתברך ,כדי שכזה יזרז את נפשו לקיים את התורה , מלבד שיקים בזה המצוות עשה ד"אתה' אלהיך תירא ",

והכי נמי בעניננו , דמה יועיל לו כל המוסר שבעולם המדברים בגודל אסור לשון הרע ורכילות , אחרי שהתיר לנפשו לאמור שאין דבר זה נכנס בכלל לשון הרע, על -כן מכרח האדם לידע ,איזה דבר יפול תחת סוג לשון הרע על -פי הדין , ובכדי שיוכל להתגבר על יצרו ולקיים מה שלומד , יראה ללמוד את המוסר , והוא גודל העונש והשכר שיש בעניין זה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר