מאגר ספרי קודש

ב' ניסן מי שעבר עבירה

בס"ד
ספר חפץ חיים

180 יום

ב' ניסן

לשון הרע : דברי גנאי אוביקטיביים

מי שעבר עבירה

אסור לספר על אדם שעבר על מצוה כלשהי - בין אם זו מצווה מדאורייתא ובין אם היא מדרבנן , ואפילו סייג שתיקנו חכמים או מנהג מקובל מעשים באלו הם שליליים בעיני התורה ועל כן הסיפור עליהם הוא סיפור בגנות האחראים להם ,

לפיכך ,אסור לספר על ארוע שבו עבר פלוני על הלכה ,אפילו כשהמדובר בהלכה שהרבה מהמוני ישראל אינם נזהרים בה ," שיתרון האדם מכל בע"ח הוא במה שהוסיף בו הקב"ה את נפש המדברת "


ספר שמירת הלשון
פירוש הלכהב' ניסן מחזור ב'

אוי לנו מיום הדין

ובפרט בענין שמירת הלשון דאם יתיר חס ושלום לנפשו להיות מכת מספרי לשון הרע בעולם הזה , וממילא בודאי לא וגם כדי שיהיה לו אחר -כך מה לספר ,גזו היא מידת הולך רכיל ,לילך ולשמוע במקום אחד כדי למכור הסחורה הזו במקום אחר ,כמו הרוכל בסחורתו {כמו דאיתא בתורת -כוהניםובפרוש רש"י בחמוש {ויקרא יט ,טז }: ואם -כן יקלקל בחייו את חוש הדיבור וחוש השמיעה ,ובדואי יענש בנגדם לעתיד לבוא לשון הרע ורכילות שספר בפיו עבר על "לא תלך רכיל בעמיך "{ שם } , שתלוי שוא " {שמות כג,א} {כמו דאיתא בספר חרדים , בלאוין התלויין באזנים {פ"ג : במהדורת י"ם תשד"מ :פרק כג,} עין שם ,וכמו שהעתקתי דבריו ב"חפץ חיים " , חלק א ,כלל ו, בבאר -מים -חיים {סוף ס"ק ב } עין שם } וידוע שהם החושים הראשיים ,שבהם תלוי צורת האדם ושלמותו , ואפילו בעולם הזה {וכמו שידוע גם -כן מאמרם ,דחרש שאינו שומע ואינו מדבר הוא כמו שוטה וקטן לכל ענין ובבבא -קמא {פה ב .}: חרשו -נותן לו דמי כלו ,כי מעתה אינו שווה כולם }, וכל -שכן בעולם הבא,

ואף אם נאמר דלא יחסר לו לגמרי אלו החושים ,כי הלוא עסק בהם בימי חייו גם בדברי תורה וקדושה ,על -כל -פנים מקלקלין בוודאי יהיו ,כיון שקלקלן בעודו בחיים ולא עשה תשובה , וזה ידוע לכל מבין ,דאף בעולם הזה אם יקלקל חס ושלום כוח הדיבור השמיעה להאדם , אף שהוא יכול עדין לדבר ולשמוע אך בקושי גדול ,זה יצר לו לאדם בימי חייו , ויבזה הרבה יותר על -ידי - זה מאשר יהיה לו קלקול בשאר איבריו , כי הם חושים הראשיים אשר באדם ,וגם לא יוכל להעלים את חסרונן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר