מאגר ספרי קודש

א' ניסן מהו איסור לשון הרע

בס"ד
ספר חפץ חיים

179 יום

א' ניסן

לשון הרע

מהו איסור לשון הרע!!

הגדרת לשון הרע היא דיבור בגנותו של אדם !
או דיבור העלול לגרום נזק לזולת , אם דיבר אדם בגנות חברו , הרי זה בגדר לשון הרע , אף אם ברור שלא ייגרם על ידי כך כל נזק לחברו , עצם העיסוק בחסרונותיו של הזולת הוא איסור בני עצמו ,
סיפור דבר העלול לגרום נזק למישהו - ויהי זה מבחינה כספית - גופנית או נפשית או כל נזק אחר- הוא לשון הרע , גם אם הדברים הנאמרים אינם שליליים ,


"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"


ספר שמירת הלשון
פירוש א' ניסןמחזור ב'


כתיב במשלי {כא כג } :" שומר פיו ולשונו , שומר מצרות נפשו" , ולהבין מענין ,מה שפרט הכתוב שמירת הפה והלשון למניעת צרה מהנפש יותר מכל הענינים אשר צריך האדם לשמור בימי חייו -עין במפרשי הפשע ,וגם אני אענה את חלק אשר חנני ה' , ובזה נבין גם - כן מה שכתוב {תהילים לד ,יג - יד }: " מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב ,נצור לשוניך מרע וגו", מה שפרט לנו הכתוב דוקא עניין זה ,

נראה , כי ידוע הוא דכל אדם יש לו רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים , ועליהם מלבש הרמ"ח איברים ושס"ה גידים גשמיים , כמו שכתוב {איוב י ,יא} "עוד וכבשר תלבישני ובעצמות וגידים תשככני", : הרי שהזכיר הכתוב עוד ובשר וגידים ועצמות ,ולא קראו , רק בשם לבוש וסכך , כמו שכתוב תלבישני , תשככני, ואת מי הלביש אם לא להנפש אשר בקרבו ,שהוא עצם האדם ? ועל כל איבר ואיבר של הנפש מלבש מלמעלה איבר הגוף, המכנה כנגד איבר ההוא כמו הבגד על הגוף, וכנגד זה נתן לנו הקדוש-ברוך -הוא רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא -תעשה והם מחלקים גם -כן על האיברים ,דיש מצווהשתלוי ביד ויש מצווה שתלוי ברגל ,וכן שאר כל איברים ,כמו שכתב בספר חרדים {סוף הקדמה ראשונה } וכשאדם מקיים בעולם הזה איזה מצווה באיזה איבר ,שורה לעתיד לבוא אור השם על אותו איבר , ואותו או הוא המחיה את האיבר ההוא ,וכן כל מצווה ומצווה ,נמצא דכשהאדם מקיים הרמ"ח עשיין , אז הוא האדם השלם המקדש לה' בכל איבריו ,וזהו מה שכתוב בפרשת ציצת :" ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלהיכם ": אבל אם חס ושלום יחסור לו אתה מרמ"ח עשיין , שהשליכה אחר גוו ולא עשה תשובה על זה ,יחסר לו לעתיד לבוא בנפשו האיבר המכנה נגד המצווה ההיא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר