מאגר ספרי קודש

כ'ט אדר תשובה על רכילות

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

178 יום

כ"ט אדר

תשובה על רכילות

מי שעבר וסיפר רכילות , או שמע דברי רכילות ממישהו אחר , או האמין לדברים הנחשבים לרכילות ,חייב לעשות תשובה על פי האופן שבו עבר את העבירה ,

מי שסיפר רכילות , הטוב ביותר הוא שיפנה לכל מי שהיה נוכח בעת דברו ויסביר לו שהדברים לא היו מדויקים אם לא יעשה כן ,הריהו חייב לפנות אל המדובר ולבקש ממנו מחילה על שדיבר עליו דברי רכילות,

מי ששמע דברי רכילות אינו צריך לבקש מחילה מהמדובר , אפילו כשהאמין לדברים ,מכל מקום , אם קיבל את הדברים והאמין לדברים ,מכל מקום ,אם קיבל את הדברים והאמין להם עליו להוציא את הדברים מליבו ולשכנע את עצמו שיתכן שהדברים היו בלתי מדויקים לחלוטין והוצאו מהקשרם ,

בכל המצבים דלעיל ,חייב אדם להתוודות לפני ה' על שעבר עבירה מן התורה ,להביא חרטה על מעשיו ולקבל על עצמו להבא שלא לחזור על אותה עבירה עבירת בעתיד ,

לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח חדש בקרבנו ," "כל ימי הייתי קורא המקרא הזה ולא ידעתי היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעני ...."

פירוש הלכה כ"ט אדר מחזור א'

מעשה ברוכל

דבר אחר "זאת תהיה תרות המצורע " הדא הוא דכתיב {תהילים לד,יד} "מי האיש החפץ חיים " מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעירות שהיו סמוכות לצפורי והיה מכריז ואומר : מאן בעי למזבן זסם חיים ,ואדקין עלה רבי ינאי הוה יתב ופשט בתורקליניה שמעה דמרכיז מאן בעי סם חיים , אמר ליה תא סק להכא זבין לי ,אמר ליה לאו אנת צריך לה ולא דכותך ,אטרח עליה סליק לגביה הוציא לו ספר תהילים הראה לו פסוק "מי החפץ חיים", מה כתיב בתרה {שם שם ,יד -טו} "נצור לשונך מדע סור מדע ועשה טוב ", אמר רבי ינאי אף שלמה מכריז ואומר {משלי כא, כג}: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" ,אמר רבי ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט , עד שבא רוכל זה והודיעו "מי האיש החפץ חיים " לפיכך מזהיר את ישראל ואומר להם : "זאת תהיה תורת המצורע " תורת המוציא שם רע,

תרגום מכתבו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלטר זצוק"ל {בעל ה"אמרי אמת"} שכתב לחסידיו בפולין לעת עליתו ארצה,

כי היות ותכפו עלינו צרות רבות מבית ומחוץ ,וחכמינו ז"ל בראיתם העמוקה הורונו שהסיבות לגלות זו הנם לשון הרע ושנאת חינם ,על כן הנני מציע שכולכם תלמדו ספר חפץ חיים וספר שמירת הלשון ,

עדים שמים וארץ כי בעשותי זאת הרגשתי התעלות , אף בעלי המידות המושלמים ירגישו התעלות מתוך למוד זה, למרות שהרוכל אמר לרבי ינאי "אתה ושכמותך אינם צריכים לכך ",
בקש רבי ינאי מהרוכל לעלות אליו ולהציע לו מסחורתו ,ללמדך , שכל אחד צריך לכך.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר