מאגר ספרי קודש

כ'ו אדר מהימנות מוחלטת

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :שמיעה

175 יום

כ"ו אדר

מהימנות מוחלטת

יש יחידים אנשי מעלה שמהימנותם אינה מוטלת בספק והם כל כך מדייקים , הן בכושר הבחנתם והן באופן שבו הם מספרים את העובדות , ששמיעת דבריהם כמוה בנוכחות מעשית בהתרחשות הדברים , על פי הדין מותר להאמין לדברי רכילות שנשמעו מפיהם , אבל אסור לגלותם לאחרים ,

כמובא בהלכות לשון הרע החפץ חיים אומר שכל זה היא בזמן החלמוד , אבל בימינו אין שום אדם בדרגה בה בזמן גבוהה , של מהימנות מוחלטת ,ועל כן אין להסתמך על דין זה למעשה ,


"חנוך לנער ע"פ דרכו...."

פירוש הלכה כ"ו אדר מחזור א'

להזהיר גודל הגנות של עוון זה

הנה בחסד ה' יתברך הגעתי לגבורות , וכמעט כל ימי לא הסחתי דעתי מלהתבונן אודות חלק הדיבור בכללו , שיש בזה כמה לאוין ועשין ,והוא כעין הפקד להרבה מהמונים וחושבים בדעתם כי זה רק מנהג טוב וישר להזהר מזה,ובאתי לעורר רק לנבונים שבאמה , שיש להם ידיעה בתורה ומכל מקום לא שוו בדעתם אסור זה לאסור מרק נבלה וטרפה ,שיפעם לו לבו על זה כמה חדשים , והוא שונא גמור לאיש המכשילו לזה על כמה שנים , מה שאין כן באסור זה של לשון הרע , למשל ,אם קבל אחד לשון הרע על חבו שספר לו איש אחד , שאיש פלוני ופלוני עשה מעשה פלוני ופלוני , ועל סמך זה הלך ובזה אותו לפני רבים , ואחר כך נתודע הדבר שלא היו דברים מעולם ולא עשה פלוני ופלוני אותו מעשה כלל ,מכל מקום אינו מצוי שיכעס על האיש ההוא שגרם לו הרבה אסורים {קבלת לשון הרע , וספור לשון הרע , ושנאת חנם} על משך זמן רב כמו באסור נבלה וטרפה ,רק לכל היותר על איזה ימים , וסיבת הדבר הוא מפני שאסור זה נעשה הפקר בעיני ההמון ואינם משימים לבם עליו כלל , וממילא על ידי זה נעשה האסור לעניין קל גם להנבונים ,שאינם משימים לבם הרבה לאסור זה,

והנה מצאתי לרבנו הרמב"ן ז"ל בסוף פרשת תצא על הפסוק {דבריםכד, ט} "זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים "וגו' , שכתב שם וזה לשונו , נצטוינו להודיעו לבנינו ולספר לדורות ,ואף על פי שהיה ראוי גם להסתירו ,שלא לדבר בגנותן של צדיקים , אבל צוה הכתוב להודיעו ולגלותו , כדי שתהא אזהרת לשון הרע , שומה בפיהם ,מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות ,ובני אדם נכשלים בו תמיד ,עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר