מאגר ספרי קודש

כ'ד אדר 'בערבון מוגבל'

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : שמיעה

173 יום

כ"ד אדר

"בערבון מוגבל "

אסור להאמין לדברי רכילות אפילו כשהמספר הוא אדם הקרוב מאוד אל השומע וברור שהוא אל חפץ לרוד אותו למחלוקת שלא לצורך ,אף כי ברור שהמספר מתכוון אך ורק לטובתו של השומע , אסור לקבל את הדברים שהוא מספר כאילו היו עובדות ,

אם השומע מתקשה לשכנע את עצמו שהדברים הם זיוף גמור , עליו לפחות להניח שפרשנותו של המספר לדברים הללו מוטעית היא ושלמדובר לא היתה כל כוונה רעה ,{כפי שאמרנו לעיל , אם הדברים סופרו לו כדי להצילו מנזק ,ברור שהוא חייב להיזהר ולהגן על עצמו בהביאו בחשבון את האפשרות שאולי יש אמת בדברים ,


" ע"כ האיש שיחזק את עצמו בענין הזה של שמיהל"ל בכל כוחו ויזרז גם אחרים ...זכותו גדולה מאוד "


פירוש הלכה כ"ד אדר מחזור א'

המחזיר בתשובה

וזה לשון הזוהר חדש , פרשת לך -לך {דף כה ,טור א}: ואמר רבי אבהו : בוא וראה כמה שכרו של אדם העושה לאחר לחזור בתשובה , מנא לו ? ממה דכתיב {בראשית יד ,יח }"ומלכי -צדק מלך שלם" תני רבי חיא רבה: בשעה שנשמת הצדיק המחזיר בתשובה לאחרים יוצא מן הגוף ,מיכאל השר הגדול , המקריב נפשות הצדיקים לפני בוראו , הוא יוצא ומקדים שלום לנשמתו של אותו צדיק שנאמר :" ומלכי -צדק ", זה מיכאל , ראש שומרי שערי צדק ""מלך שלום " ,זו ירושלים של מעלה , "" הוציא לחם ויין " שהקדים ויצא לקראתו ואומר לו : שלום בואך ! עד כאן לשונו ,ובדף סב ,עמוד ב: כרוזא כרז בכל יומא : זכאין אנון דמשתדלי באוריתא ,ואנון דמזכין להו לאחרנין ,ואנון דמעבירין על מדותיהן ,עד כאן לשונו בקיצור.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר