מאגר ספרי קודש

ח' אדר מורים

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

157 יום

ח' אדר

מורים

הבאנו לעיל את פרטי הלכות לשון הרע ביחס למורים החפצים לדון עם אחרים על תלמידיהם להפקיד לעיל , יום 60 } ,ענין נוסף שהמורה חייב להקפיד עליו הוא גלוי סוד שנמסר לו מפי תלמידו ,

מצב נפרץ הוא ,במיוחד בקרב מורים לילדים בגיל הרך ,שילד מגלה למורה סוד משפחתי שהוריו בודאי אינם רוצים שאיש ישמע עליו , בשום פנים ואופן לא הותר למורה להאמין לדברים כאלו אם יש בהם דברי גנאי או כאשר פרסומם עלול להזיק למשפחה , ברור שאסור למורה לספר לאחרים מה שסיפר לו הילד , יתרה מזו , סיפור הדברים ששמע מפי הילד להוריו עלול להיות רכילות {מכיון שיש בכך כדי להעביר את היחסים בינם לבין בנם}או אונאת דברים ,גרימת נזק באמצעות אמירת הדברים ,במצבים מסוימים יהיה זה ראוי שהמורה ידבר עם ההורים כך שיוכלו להזהיר את ילדם שלא לחזור על הדברים ולא לשוב ולספרם ,"צריך לקיים ראשית חכמה יראת ה' , ואז אשרי לו בזה ובבא , כי תורתו , חביבה מאוד בעיני ה' יתברך"


פירוש הלכה ח' אדר מחזור א'

בשעת הדין

והנה אמרו חכמינו ז"ל {תנדב"אזוטא , פרק כד}, שלעתיד לבוא מאירין לו כל מעשיו בפניו וכן דבוריו כל מה שדבר בעולם הזה, לא נאבד אפילו דבור אחד שלא נכתב , ואפילו שיחה קלה שדיב רבעולם הזה מגידין לו לאדם בשעת הדין חנינה ה, ב }, וידוע מה דאיתא הזוהר הקדוש {פקודי דף רסג ע"ב} וזה לשונו : ובהאי רוחא בישא תלין כמה גרדינין אחרנין דאנון ממנין לאחדא מלה בישא או מילה טנופא דאפיק בר -נש מפמה ולבחר אפיק מלין קדישין וכו' , וי לון בהאי עלמא , וי לון בעלמא דאתי ,בגין דאלין רוחין מסאבין נטלין ההוא מילה מסאבא , וכד אפיק בר -נש לבתר מלין קדישין , אקדימי אלין רוחי מסאבין נטלין ההוא מילה מסאבא ,וכד אפיק בר -נש לבתר מלין קדישין , אקדימי אלין רוחי מסאבין ונטלןין ההוא מילה מסאבא ומסאבי לההוא מלא קדישא , ולא זכי לה בר -נש , עד כאן לשונו {ובזה פרשתי לעיל בפרק ב מה שאמרו חז"ל ביומא {לט א } על הפסוק {ויקרא יג מג }: "ולא חטמאו בהם ונטמתם בם "- אדם מטמא עצמו מעט , מטמאין אותו הרבה ,עין שם },

והנה אם האדם הזה למד בכל יו מקרא ומשנה או גמרא , ובשעת הדין ידע שיציעו לנגד עיניו כל המשנה והגמרא שלמד - מה גדלה תשוקתו לזה והוא מקווה על זה כל שעה ושעה אימתי יבוא לזה וימליצו עליו , אכן כאשר יבואו אחר -כך כל אותן הספרים , ויראה שנמשך על כל דף ודף רוח הטומאה על -ידי דבורים האסורים שדיבר מתחלה או האמצע , ואין שוות למאומה - מה גדולה תהיה תונתו אז כאשר יתבונן בנפשו איך בשאט -נפש אבד בעצמן את תורתו , ולמה הדבר דומה ? לאחד שקנה מחברו ש"זס שלם בעדו , והמוכר נסע לדרכו , ויהי כאשר לקחו לביתו , ראה שכל הש"ס היה מטשטש מאוד מפני חלב ושמן שנשפך עליו , ואפילו מסכת אחת לא מצא כהנן ,וכמה התמרמר על נפשו איך נתפתה לדברי המוכר ששבחו בפניו , ולא פתחו בעצמו לראות מה שקנה.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר