מאגר ספרי קודש

ו' אדר עורכי דין ומרפאים

בס"ד


ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

155 יום

ו' באדר

עורכי דין ומרפאים

הצווי "לא תעמוד על דם רעך " {ויקרא י"ט,ט"ז } מציב התלבטות רצינית בפני בעל המקצוע שהצלחתם שמם הטוב ופרנסתם מבוססים על האמין שלוחותיהם נותנים בהם ,לרוב יסכים אדם לגלות בפני רופאו או עורך דינו דברים שהוא שומר בסוד - שלא בצדק -מפני מישהו אחר ,

בכל האפשר ,חייב המטפל לשכנע את מטופלו שיש לו חובה מוסרית לגלות את המידע שברשותו לצד הנון ,יש להסביר למטופל שלמרות התוצאות הצפויות הוא יחוש הקלה לאחר גילוי המידע , יתר על כן , בהיותו ישר וגלוי בחייו הפרטיים , הוא יוכל לפתח דימוי עצמי חיובי יותר,

אם המטופל ממשיך להתעקש בסרובו לגלות את המידע צד הנוגע בדבר , עלול עורך הדין או הרופא לעמוד בפני בדירה כואבת : להניח לקשר ההרסני להתממש או להעמיד בסכנה את פרנסתו ואת שמו הטוב במצבים כאלו הכרת לשאול בעצת רב מוסמך ,"ומה יועילו להם כל הסגולות והברכות ,אם ה"ו הוא מורגל בזה החטא של לשה" ורכילות"


פירוש הלכה ו' אדר מחזור א'

סגולה לפרנסה טובה

ודע עוד , דכשם שהנחש נענש בעניין מזסונו , כדכתיב {בראשית ג,יד}
"ועפר תאכל כל ימי חייך ", כן הוא מי שהוא בעל לשון הרע נענש בעוני, כמו שכתב בספר הקנה וזה לשונו : ראה והבן ,שכל המוציא לשון הרע מפיו נדון בצרעת , ומסוים שם בסוף דבריו ,שמי שאינו נעשה מצורע ,נדון בעניות ושקול העניות בצערת ,והרי הוא עני הנמסר בידי אדם ,עין שם ,

ובאמת לפלא הוא בעיני , שטבע בני האדם , לחפש סגולות וברכות מאנשים גדולים להצלחה על פרנסה- ומה יועילו להם כל הסגולות והברכות אם חס ושלום ,הוא מרגל בזה החטא של לשון הרע ורכילות ? הרי יש על זה 'ארור' מפרש בתורה {דברים כז,כה }: "ארור מכה רעהו בסתר" , שהוא קאי על לשון הרע ,כמו שפרש רש"י ,ואמרו חז"ל {שבועות לז א }: 'ארור ' בו קללה , בו נדוי ,וזה לא יצא מפי איש אחד ,כי אדם בהסכם כל ישראל בצרוף הכהונים והלויי ,כדכתיב בקרא ,והרי הוא מכלה השפעתו ואם היו שומעים לדברי ,הייתי מיעץ להם יותר שישמרו עצמם בזהירות יתרה מזה יתרה מזה החטא , ובפרט מלעשות בפועל ממש רע לחברו מעניין גזל וחמס ואונאה וכיוצא בזה {שזה בודאי גורם גדול שיבזבז נכסיו על -ידי -זה וירד לטמיון ,כמו שכתבנו בקנטרס 'שפת תמים', בפרקים ב וג,מכמה פסוקים ומאמרי חז"ל , עין שם }, שאז בודאי יתברכו נכסיהם יותר מכל הסגולות , וכמו שידוע , שכל הארורים , פתחו מתחלה בברכה ואמרו : ברוך אשר לא יכה את רעהו ,וכל ישראל ענו על זה אמן {סוטה לב ,א }, ובודאי תתקיים הברכה הזו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר