מאגר ספרי קודש

כ'ז שבט באין תועלת

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

146 יום

כ"ז שבט

באין תועלת

במצב שבו נגדם נזק לאדם ,אסור לגלות לו את זהותו של המזיק ,אלא אם כן יש סיכוי סביר שהדבר יהיה לתועלת העובדה שמישהו היה עד להתנהגות בלתי נאותה אינה מצדיקה אוטומטית את סיפור הדברים לניזוק , אם אין סיכוי סביר לפיצויים ואין מקום לחשוש שהניזוק צפוי לנזקים נוספים ,


הרי שלא יושג שום על ידי גילוי זהות האחראי לנזק גילוי זהותו של המזיק ייחשב כסיפור רכילות,


"תחילת הכול יבדוק בנפשו איזה מידה רעה גרמה לו זה , הישרישנה מאיתו ,ואח"כ יתחיל לרפאות את נפשו מעט ברגל המידות הטובות"


פירוש הלכה כ"ז שבט מחזור א'

זסכום הר"ת "כל גיהנום "

ונוכל לומר ,דזהו כוונת הכתוב {משלי כא ,כג}: "שומר פיו ולשונו , שומר מצרות פשו ," דלכאורה הלאו זוכה גם לעולם הבא עבור זה ,ככתוב {תהילים לד , יג}: "מי האיש החפץ חיים וגו' " דהכוונה לחיי הנצח ,כמו שכתבו המפרשים ,אבל לפי דברינו נחחא ,שפרושו ,ששומר עצמו תמיד , אף בכל מקום שהוא ספק לו שמא יעשה בדבורו מצווה , מכל מקום הוא שומר את עצמו מצד שלא נתברר לו , ולזה אמר הכתוב דהדין עמו , שעל -כל -פנים ינצל בזה בודאי מצרת הגיהנום וכנ"ל : מה שאין כן אם יעשה בהפוך ,יוכל להיות שתחת שהוא מקווה לכנס לגן -עדן בשביל זה, יבוא בגיהנום על -ידי אם יתברר שאין הדין עמו ,

הנה עד הנה בארנו את הסימן "כל גיהנום " והם הענינים הרעים אשר על ידיהן רגיל האדם להשתרש באסור לשון הרע ,על -כן האדם שרוצה לרפואת את נפשו ממחלה הקשה הזו, שהרגל בה מזמן גדול - תחלת הכול יבדוק בנפשו איזה מידה רעה גרמה לו זה , וישרישנו מאתו , ואחר-כך יתחיל לרפואת את נפשו מעט מעט בהרגל המידות הטובות אשר זכרנו בפרקים הקודמים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר